Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 32 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 32 POZ 1

Strona 1 z 35
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (2),

uwzględniając dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającą dyrektywę Rady 82/714/EWG (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dodatku II do załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 22 Poprawionej Konwencji o Żegludze na Renie przyjęte zostały wiążące instrukcje administracyjne do celów kontroli. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do dyrektywy 2006/87/WE.

Artykuł 2 Państwa członkowskie posiadające śródlądowe drogi wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE, wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 30 grudnia 2008 r. Państwa te niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

(2)

Należy zapewnić, aby wspólnotowe świadectwo statku oraz świadectwo statku zgodne z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie” były wydawane na podstawie wymagań technicznych gwarantujących równoważny poziom bezpieczeństwa.

(3)

Zmiany w dyrektywie 2006/87/WE powinny zostać wprowadzone możliwie jak najszybciej, aby uniknąć zakłóceń konkurencji oraz różnic w poziomach bezpieczeństwa.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

(1) Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1.

L 32/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

31.1.2009

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich posiadających śródlądowe drogi wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/3

ZAŁĄCZNIK Dodatek II do załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE otrzymuje brzmienie:

„Dodatek II Instrukcje administracyjne Nr 1: Nr 2: Nr 3: Nr 4: Nr 5: Nr 6: Nr 7: Nr 8: Nr 9: Nr 10: Nr 11: Nr 12: Nr 13: Nr 14: Nr 15: Nr 16: Nr 17: Nr 18: Nr 19: Nr 20: Nr 21: Nr 22: Nr 23: Nr 24: Nr 25: Uwaga: Zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy, w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem załącznika IV, każde państwo członkowskie może zezwolić na mniej rygorystyczne wymagania dotyczące odpowiednich wartości wskazanych w przedstawionych poniżej instrukcjach administracyjnych dla jednostek pływających wyłącznie w rejonach 3 i 4 dróg wodnych w obrębie jego terytorium. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy, w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem załącznika III, każde państwo członkowskie może przyjąć bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące odpowiednich wartości wskazanych w przedstawionych poniżej instrukcjach administracyjnych dla jednostek pływających w rejonach 1 i 2 dróg wodnych w obrębie jego terytorium.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 32 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.