Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 3

Strona 1 z 3
5.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/3

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii (2009/890/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(7) (6)

Wspólnota zamierza udostępnić w 2009 i 2010 r. dotacje na wsparcie budżetowe w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) w łącznej wysokości 32 mln EUR.


W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i perspektyw gospodarczych Armenia wystąpiła o dodatkową pomoc makrofinansową Wspólnoty.

po zasięgnięciu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także mając na uwadze, co następuje: Stosunki między Armenią a Unią Europejską (UE) rozwi­ jają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W dniu 14 listopada 2006 r. UE uzgodniła z Armenią plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, ustalający średnioterminowe priorytety w stosunkach między UE a Armenią oraz związane z nimi działania polityczne mające doprowadzić do dalszej integracji gospodarczej. Stosunki między UE a Armenią zostały wzmocnione dzięki niedawno zainicjowanemu Partner­ stwu Wschodniemu. Od drugiego półrocza 2008 r. gospodarka armeńska odczuwa w coraz większym stopniu negatywne skutki światowego kryzysu finansowego, czego przejawem jest zmniejszenie produkcji, spadek dochodów budżetowych oraz rosnące potrzeby w zakresie finansowania zewnętrz­ nego. Dostosowania gospodarcze Armenii i ożywienie jej gospodarki są wspierane pomocą finansową Międzynaro­ dowego Funduszu Walutowego (MFW). W marcu 2009 r. władze Armenii uzgodniły z MFW porozumienie w sprawie promesy kredytowej na kwotę 540 mln USD, mającej pomóc w dokonaniu niezbędnych dosto­ sowań w armeńskiej gospodarce w związku z kryzysem gospodarczym. W związku z dalszym pogorszeniem sytuacji gospodar­ czej, koniecznością skorygowania założeń gospodarczych będących podstawą programu, jak również zwiększeniem potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego, Armenia i MFW uzgodniły zwiększenie środków udostępnianych przez fundusz na rzecz Armenii o 250 mln USD, które zostało zatwierdzone przez Radę Wykonawczą MFW w dniu 22 czerwca 2009 r.

(1)

Biorąc pod uwagę, że w 2010 r. w bilansie płatniczym Armenii utrzymywać się będzie pozostająca do zaspoko­ jenia luka finansowa, udzielenie pomocy makrofinan­ sowej jest w obecnych nadzwyczajnych okolicznościach właściwą odpowiedzią na wniosek tego kraju, mającą na celu wsparcie, w powiązaniu z bieżącym programem MFW, jego stabilizacji gospodarczej. Przewiduje się, że niniejsza pomoc finansowa przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb w zakresie finansowania budżetu.

(8)

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty związanych z niniejszą pomocą finansową konieczne jest, aby Armenia zapewniła odpo­ wiednie środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidło­ wościom związanym z tą pomocą i w zakresie ich zwal­ czania, oraz by zapewniona została możliwość przepro­ wadzania kontroli przez Komisję oraz Trybunał Obra­ chunkowy.

(2)

(9)

Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty narusza uprawnień władzy budżetowej.

nie

(10) (3)

Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finan­ sowym.

(11)

Traktat nie określa dla przyjęcia niniejszej decyzji innych kompetencji niż wynikające z art. 308,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (4)

Artykuł 1 1. Wspólnota udostępnia Armenii pomoc makrofinansową w postaci instrumentu pożyczkowego i dotacji, aby wesprzeć stabilizację gospodarczą Armenii oraz złagodzić jej potrzeby budżetowe oraz potrzeby w obszarze bilansu płatniczego okre­ ślone w aktualnym programie MFW.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 36 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (  Dz.U. L 263 z 9.10.2007)

 • Dz. U. L320 - 35 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończącego przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończącego przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20095.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 23 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354) (1)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

 • Dz. U. L320 - 6 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 1 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.