Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 6

Strona 1 z 2
L 320/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2009

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie (2009/891/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

przyczyni się również do zmniejszenia w zakresie finansowania budżetu.

(6)

potrzeb

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, po zasięgnięciu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty związanych z niniejszą pomocą finansową konieczne jest, aby Bośnia i Hercegowina zapewniła odpowiednie środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą i w zakresie ich zwalczania, oraz by zapewniona została możliwość przeprowadzania kontroli przez Komisję oraz Trybunał Obrachunkowy. Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty narusza uprawnień władzy budżetowej. nie

(7)

Stosunki między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską (UE) rozwijają się w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz partnerstwa europejskiego. W dniu 16 czerwca 2008 r. Bośnia i Hercegowina oraz Komisja podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem. Od czwartego kwartału 2008 r. gospodarka Bośni i Hercegowiny odczuwa w coraz większym stopniu nega­ tywne skutki międzynarodowego kryzysu gospodarczego i finansowego, czego przejawem jest zmniejszenie PKB i obrotów handlowych oraz spadek dochodów budżeto­ wych. Stabilizacja gospodarcza Bośni i Hercegowiny i ożywienie jej gospodarki są wspierane pomocą finansową Między­ narodowego Funduszu Walutowego (MFW). W maju 2009 r. władze Bośni i Hercegowiny uzgodniły z MFW nowy program wypłat w kwocie 1,15 mld EUR na okres trzech lat, zatwierdzony przez Radę Wykonawczą MFW w lipcu 2009 r. W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i perspektyw gospodarczych, Bośnia i Hercegowina wystąpiła o dodatkową pomoc makrofinansową Wspól­ noty. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z założeniami MFW w 2010 r. w bilansie płatniczym Bośni i Hercegowiny utrzymywać się będzie rezydualna luka finansowa, pomoc makrofinansowa jest w obecnych nadzwyczaj­ nych okolicznościach właściwą odpowiedzią na wniosek tego kraju, mającą na celu wsparcie jego stabilizacji gospodarczej w powiązaniu z bieżącym programem MFW. Przewiduje się, że niniejsza pomoc finansowa

(8)

Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finan­ sowym. Traktat nie określa dla przyjęcia niniejszej decyzji innych kompetencji niż wynikające z art. 308,

(9)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Wspólnota udostępnia Bośni i Hercegowinie pomoc makrofinansową w postaci instrumentu pożyczkowego w maksymalnej kwocie głównej 100 mln EUR, o maksymalnej średniej wymagalności 15 lat, aby wesprzeć stabilizację gospodarczą Bośni i Hercegowiny oraz ulżyć jej potrzebom budżetowym i w zakresie bilansu płatniczego okre­ ślonym w aktualnym programie MFW. 2. Komisję upoważnia się w tym celu do pożyczenia w imieniu Wspólnoty niezbędnych środków. 3. Udostępnianiem wspólnotowej pomocy finansowej zarządza Komisja we ścisłej współpracy z Komitetem Ekono­ miczno - Finansowym, w sposób spójny z umowami lub usta­ leniami zawartymi między Bośnią i Hercegowiną i MFW. 4. Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniana jest na okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie protokołu ustaleń, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Jednakże jeżeli wymagają tego okoliczności, Komisja, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu dostępności pomocy o maksymalnie jeden rok.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 36 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (  Dz.U. L 263 z 9.10.2007)

 • Dz. U. L320 - 35 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończącego przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończącego przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20095.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 23 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354) (1)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

 • Dz. U. L320 - 3 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

 • Dz. U. L320 - 1 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.