Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 1

Strona 1 z 4
8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— na rok gospodarczy 2005/2006 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 164/2007 (6).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 15 ust. 8 tiret pierwsze oraz jego art. 16 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (2) wysokość opłat produkcyjnych usta­ lono w następujący sposób: — na rok gospodarczy 2002/2003 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1762/2003 (3), — na rok gospodarczy 2003/2004 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1775/2004 (4), — na rok gospodarczy 2004/2005 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1686/2005 (5), i

W dniu 8 maja 2008 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał orzeczenie w połączonych sprawach C-5/06 oraz C-23/06 do C36/06, w którym uznał, iż art. 15 ust. 1 lit. d) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1260/2001 należy rozumieć tak, że wszystkie ilości wywożonych produktów objętych tym artykułem mają być uwzględniane do celów obliczania przewidywanej średniej straty na tonę produktu, bez względu na to, czy refundacje zostały w rzeczywistości wypłacone. W związku z tym Trybunał uznał, że rozpo­ rządzenie Komisji (WE) nr 1762/2003 z dnia 7 października 2003 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2002/2003 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004 są nieważne.

(3)

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1. Rozporządzenie (WE) nr 1260/2001 zostało uchylone i zastąpione od roku gospodarczego 2006/2007 rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006, które zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 40. Rozporządzenie (WE) nr 314/2002 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 952/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39). (3) Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 4. (4) Dz.U. L 316 z 15.10.2004, s. 64. (5) Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 12.

Idąc tym samym tokiem rozumowania, do celów obli­ czania przybliżonej średniej straty na tonę produktu w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w orzeczeniach z dnia 6 października 2008 r. w połączonych sprawach C-175/07 do C184/07 oraz sprawach C-466/06 i C-200/06 Trybunał uznał rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające kwoty opłat produk­ cyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005 za nieważne.

(4)

Unieważniony przez Trybunał sposób obliczania dla lat gospodarczych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 zastosowano także w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006. Należy zatem ustalić nową opłatę produk­ cyjną dla cukru w odniesieniu do wymienionego roku gospodarczego zgodnie z nową metodą obliczeniową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 5 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.