Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 44

Strona 1 z 3
L 321/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości 2001/427/WSiSW (ESZP) i uchylająca decyzję

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

poprzez utworzenie sieci ekspertów organów zapobiegania przestępczości.

z

krajowych

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską, w szczególności jego art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 34 ust. 2 lit. c),


(3)

Europejska sieć prewencji kryminalnej została ustano­ wiona decyzją Rady 2001/427/WSiSW (3).

uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1),

(4)

Zewnętrzna ocena europejskiej sieci prewencji krymi­ nalnej przeprowadzona w latach 2008–2009 wskazała możliwości wzmocnienia sieci, które zostały zaakcepto­ wane przez zarząd europejskiej sieci prewencji krymi­ nalnej i zgodnie z którymi konieczne jest uchylenie decyzji 2001/427/WSiSW i zastąpienie jej nową decyzją Rady dotyczącą sieci.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Ocena wykazała potrzebę większego zaangażowania przedstawicieli krajowych w działania w ramach sieci.

(1)

Rada Europejska z Tampere, która odbyła się w dniach 15 i 16 października 1999 r., stwierdziła, że istnieje potrzeba rozwijania środków zapobiegania przestęp­ czości, wymiany dobrych praktyk oraz wzmacniania sieci krajowych organów właściwych w zakresie zapobie­ gania przestępczości, a także współpracy pomiędzy krajowymi organami wyspecjalizowanymi w tej dzie­ dzinie, wyraźnie stwierdzając, że współpraca taka za podstawowy priorytet mogłaby przyjąć przestępczość młodocianych, przestępczość na obszarach miejskich i przestępczość narkotykową. W tym celu wezwano do zbadania możliwości powstania programu finansowa­ nego przez Wspólnotę.

W celu wzmocnienia sieci konieczne są pewne zmiany obejmujące zmiany przepisów dotyczących punktów kontaktowych, sekretariatu, struktury zarządu i jego zadań, w tym mianowania przewodniczącego.

(7)

(2)

W zaleceniu 6 strategii Unii Europejskiej na początek nadchodzącego tysiąclecia w sprawie zapobiegania i kontroli zorganizowanej przestępczości (2) wzywa się do wspierania Rady przez odpowiednio wykwalifikowa­ nych ekspertów w dziedzinie zapobiegania przestęp­ czości, takich jak krajowe punkty kontaktowe, albo

Zmiany w składzie sieci powinny być efektywne i oszczędne oraz powinny opierać się na wcześniejszych doświadczeniach państw członkowskich w zakresie finansowania i realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu oraz innych zadań sieci. Zarząd powinien zintensyfikować działania w zakresie współpracy, aby przeanalizować możliwości uzyskania finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i w pełni je wykorzystać. Cel ten można osiągnąć w ramach partnerstw ramowych lub przez włączenie sieci do wykazu uznanych podmiotów monopolistycz­ nych w odpowiednim programie finansowania.

(8)

Inne przepisy powinny 2001/427/WSiSW,

opierać

się

na

decyzji

(1) Dz.U. C 222 z 15.9.2009, s. 2. (2) Dz.U. C 124 z 3.5.2000, s. 1.

(3) Dz.U. L 153 z 8.6.2001, s. 1.

8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/45

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a) ułatwia współpracę, kontakty oraz wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobie­ ganiem przestępczości; Artykuł 1 b) zbiera, ocenia i przekazuje informacje poddane weryfikacji, w tym dobre praktyki w zakresie prowadzonych działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości; c) organizuje konferencje, w szczególności doroczną konfe­ rencję dotyczącą dobrych praktyk, oraz inne działania w tym w zakresie dorocznej europejskiej nagrody w dziedzinie zapobiegania przestępczości - mające na celu realizację celów Sieci oraz szerokie rozpowszechnianie rezul­ tatów jej działań; d) zapewnia Radzie i Komisji wymaganą wiedzę fachową; e) co roku – za pośrednictwem zarządu oraz właściwych organów roboczych – składa Radzie sprawozdania ze swoich działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 5 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.