Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 13

Strona 13 z 16

Pola 14a–14e Ogólne wymagania dotyczące pól 14a–14e: Nie dotyczą dopuszczenia do produkcji. Zacieniować, zaciemnić lub w inny sposób odznaczyć, aby uniemoż­ liwić przypadkowe lub nieupoważnione wykorzystanie. Obowiązki użytkownika/zabudowującego Umieścić następujące oświadczenie na poświadczeniu, aby poinformować użytkowników końcowych o tym, że nie są oni zwolnieni z obowiązków związanych z zabudową i użytkowaniem wszystkich elementów, dla których poświadczenie wystawiono: »NINIEJSZE POŚWIADCZENIE NIE STANOWI AUTOMATYCZNEGO UPOWAŻNIENIA DO ZABUDOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK/ZABUDOWUJĄCY WYKONUJE PRACE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORGANU DS. ZDATNOŚCI DO LOTU INNEGO NIŻ ORGAN DS. ZDATNOŚCI DO LOTU OKREŚLONY W POLU 1, KONIECZNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK/ZABUDOWUJĄCY ZAGWARANTOWAŁ, ŻE JEGO ORGAN DS. ZDATNOŚCI DO LOTU AKCEPTUJE ELEMENTY OD ORGANU DS. ZDATNOŚCI DO LOTU WYMIENIONEGO W POLU 1. OŚWIADCZENIA W POLU 13A I 14A NIE STANOWIĄ POŚWIADCZENIA ZABUDOWY W KAŻDYM PRZY­ PADKU ZAPIS OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKU POWIETRZNEGO MUSI OBEJMOWAĆ POŚWIADCZENIE ZABUDOWY WYDANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA/ZABUDOWUJĄ­ CEGO, ZANIM STATEK POWIETRZNY ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO LOTU.« ”; 44) dodatek II otrzymuje brzmienie: „Dodatek II Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu – formularz 15a EASA


L 321/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

45) dodatek IV otrzymuje brzmienie:

„Dodatek IV Ograniczone świadectwo zdatności do lotu – formularz 24 EASA

8.12.2009

LOGO właściwego organu OGRANICZONE ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI DO LOTU (*) [Państwo członkowskie rejestru] [WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO] 1. Przynależność państwowa i znaki rejestracyjne 4. Kategorie 5. Niniejsze świadectwo zdatności do lotu wydane jest w oparciu o (**) [Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r.] i rozporządzenie (WE) nr 216/2008, art. 5 ust. 4 lit. b) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznawany jest za zdatny do lotu, jeżeli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z powyższymi i odnośnymi ograniczeniami użytkowymi. Dodatkowo mają zastosowanie następujące ograniczenia: 2. Wytwórca i oznaczenie fabryczne statku powietrznego 3. Numer seryjny statku powietrznego (*)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(*) (**) [Statek może być użytkowany w nawigacji międzynarodowej niezależnie od powyższych ograniczeń]. Data wydania: Podpis:

6. Niniejsze ograniczone świadectwo zdatności do lotu pozostaje ważne do czasu jego uchylenia przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru. Do niniejszego świadectwa dołączone jest aktualne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu Formularz 24 EASA wydanie 2 Niniejsze świadectwo musi znajdować się na pokładzie podczas wykonywania wszystkich lotów _____________

(*) Wypełnia państwo rejestru. (**) Niepotrzebne skreślić.”;

L 321/27

L 321/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

46) dodatek IV otrzymuje brzmienie: „Dodatek V Świadectwo zdatności do lotu – formularz 25 EASA

8.12.2009

LOGO właściwego organu ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI DO LOTU (*) [Państwo członkowskie rejestru] [WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO] (*)

PL

1. Przynależność państwowa i znaki rejestracyjne. 4. Kategorie

2. Wytwórca i oznaczenie fabryczne statku powietrznego

3. Numer seryjny statku powietrznego

5. Niniejsze świadectwo zdatności do lotu wydane jest w oparciu o Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. i rozporządzenie (WE) nr 216/2008, art. 5 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznawany jest za zdatny do lotu, jeżeli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z powyższymi i odnośnymi ograniczeniami użytkowymi. Ograniczenia/uwagi: (*) Data wydania: Podpis:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6. Niniejsze świadectwo zdatności do lotu pozostaje ważne do czasu jego uchylenia przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru. Do niniejszego świadectwa dołączone jest aktualne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu Formularz 25 EASA wydanie 2 Niniejsze świadectwo musi znajdować się na pokładzie podczas wykonywania wszystkich lotów _____________

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.