Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 16

8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/13

21B.150

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH 21B.220 21B.225 21B.230 21B.235 21B.240 21B.245 21B.260 Kontrola Niezgodności Wydanie zatwierdzenia Ciągły nadzór Zmiany w zatwierdzeniu organizacji produkującej Zawieszenie i wycofanie zatwierdzenia organizacji produkującej Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ H — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU 21B.320 21B.325 21B.326 21B.327 21B.330 21B.345 Kontrola Wydawanie świadectw zdatności do lotu Świadectwo zdatności do lotu Ograniczone świadectwo zdatności do lotu Zawieszanie i wycofywanie świadectw zdatności do lotu i ograniczonych świadectw zdatności do lotu Przechowywanie dokumentacji


PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU 21B.420 21B.425 21B.430 21B.445 Kontrola Wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu Zawieszenie i cofnięcie świadectwa zdatności w zakresie hałasu Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ PODCZĘŚĆ K — CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE (PODCZĘŚĆ L — NIE STOSUJE SIĘ) PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY (PODCZĘŚĆ N — NIE STOSUJE SIĘ) PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT 21B.520 21B.525 21B.530 21B.545 Kontrola Wydawanie zezwoleń na lot Uchylanie zezwoleń na lot Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ Q — ZNAKOWANIE WYROBÓW, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIA DODATKI — FORMULARZE EASA”;

L 321/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

2) tytuł sekcji A otrzymuje brzmienie: „SEKCJA A WYMAGANIA TECHNICZNE”; 3) w pkt 21A.14 lit. b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. śmigłem o stałym lub zmiennym skoku.”; 4) w pkt 21A.35 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. dla statków powietrznych certyfikowanych na mocy niniejszej sekcji, z wyłączeniem (i) balonów na gorące powietrze, wolnych balonów gazowych, balonów gazowych na uwięzi, szybowców i motoszybowców; oraz (ii) sterowców i samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 722 kg, celem ustalenia, czy istnieje wystarczająca pewność, że statek powietrzny, jego część lub wyposażenie są niezawodne i prawidłowo funkcjonują.”; 5) pkt 21A.112 otrzymuje brzmienie: „21A.112A Kwalifikowalność Każda osoba fizyczna lub prawna (»organizacja«), która wykazała lub jest w trakcie wykazywania swojej zdolności zgodnie z pkt 21A.112B, kwalifikuje się jako wnioskujący o uzupełniający certyfikat typu na mocy warunków ustanowionych w niniejszej podczęści.”; 6) w pkt 21A.124 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. zarys informacji wymaganych na podstawie pkt 21A.125A lit. b).”; 7) pkt 21A.125 otrzymuje brzmienie: „21A.125A Wydanie zezwolenia Wnioskujący nabywa prawa otrzymania zezwolenia, wydanego przez właściwy organ, na wykazywanie zgodności poszczególnych wyrobów, części i wyposażenia na mocy niniejszej podczęści, po: a) ustanowieniu systemu inspekcji produkcji zapewniającego, że każdy wyrób, część lub wyposażenie odpowiada wymaganiom właściwych danych projektowych i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację; b) opracowaniu podręcznika zawierającego: 1. opis systemu inspekcji produkcji wymaganego na mocy lit. a); 2. opis środków dokonywania ustaleń w ramach systemu inspekcji produkcji; 3. opis prób wymaganych na podstawie pkt 21A.127 i pkt 21A.128 oraz nazwisk osób upoważnionych dla celów pkt 21A.130 lit. a). c) wykazaniu, że jest w stanie udzielać pomocy zgodnie z pkt 21A.3 i 21A.129 lit. d).”; 8) w pkt 21A.125B lit. c) odniesienie do „pkt 21B.143” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21B.125”; 9) w pkt 21A.126 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. a) „pkt 21A.125” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”; (ii) w lit. b) „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”; 10) w pkt 21A.127 lit. a) odniesienie „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”; 11) w pkt 21A.128 odniesienie „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się odniesieniem „pkt 21A.125A lit. a)”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.