Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 16

8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/15

12) w pkt 21A.165 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. c) ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Ustala, czy inne wyroby, części lub wyposażenie są kompletne i czy odpowiadają wymaganiom zatwierdzo­ nych danych projektowych i są w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację, przed wystawieniem formu­ larza 1 EASA dla poświadczenia zgodności z zatwierdzonymi danymi projektowymi i stanu zapewniającego bezpieczną eksploatację. W przypadku silników ustala dodatkowo, zgodnie z danymi dostarczonymi przez posiadacza certyfikatu typu silnika, czy każdy wykonany silnik spełnia mające zastosowanie wymagania w zakresie emisji, o których mowa w pkt 21A.18 lit. b), obowiązujące w dniu wyprodukowania silnika, celem poświadczenia zgodności w zakresie emisji, lub”; ii) lit. k) otrzymuje brzmienie: „k) W razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A 163 lit. e), przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot, stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. c) i lit. e).”; 13) w pkt 21A.174 lit. b ppkt 3 (ii) odniesienie „pkt 21A.184 lit. c)” zastępuje się odniesieniem „pkt 21B.327 lit. c)”; 14) skreśla się pkt 21A.183; 15) skreśla się pkt 21A.184; 16) skreśla się pkt 21A.205; 17) w pkt 21A.245 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) Personel we wszystkich działach technicznych jest dostatecznie liczebny i doświadczony oraz nadano mu odpowiednie pełnomocnictwa, by był zdolny do należytego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków i że powyższe wraz z warunkami lokalowymi, środkami i wyposażeniem jest adekwatne, by personel mógł spełniać założenia dla wyrobu w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska.”; 18) w pkt 21A.263 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. autoryzacji ETSO na mocy pkt 21A.602B lit. b) ppkt 1; lub”; b) w lit. c) wprowadza się następujące zmiany: (i) ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. wydawania informacji lub instrukcji zawierających następujące stwierdzenie: Techniczna zawartość niniej­ szego dokumentu jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J. [XXXX]. 4. zatwierdzania dokumentacyjnych zmian w instrukcji użytkowania z dodatkami w locie statku powietrz­ nego i wydawania takich zmian zawierających następujące stwierdzenie: Nowelizacja nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[XXXX].”; (ii) ppkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. wydania zezwolenia na lot zgodnie z pkt 21A.711 lit. b) dla statku powietrznego, który został zapro­ jektowany lub zmieniony, lub dla którego na mocy pkt 21A.263 lit. c) ppkt 6 zatwierdzono warunki, na jakich można wydać zezwolenie na lot, a sama organizacja projektująca kontroluje konfigurację statku powietrznego w ramach procedury certyfikacji organizacji projektującej, a także potwierdza zgodność z warunkami projektu zatwierdzonymi dla lotu.”; 19) w pkt 21A.265 lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) w razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A.263 lit. c) ppkt 7, przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot, stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. b) i lit. e).”; 20) w pkt 21A.307 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) towarzyszy im autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi (formularz 1 EASA), poświadczające, że dana pozycja została wyprodukowana zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację; oraz”;


L 321/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

21) pkt 21A.432 otrzymuje brzmienie: „21A.432A Kwalifikowalność a) Każda osoba fizyczna lub prawna, która wykazała lub jest w trakcie wykazywania swojej zdolności zgodnie z pkt 21A.432B, kwalifikuje się jako wnioskujący o zatwierdzenie projektu naprawy poważnej na mocy warunków ustanowionych w niniejszej podczęści.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.