Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 8

Strona 8 z 16

c) W przypadku niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym terminie, właściwy organ podejmuje działania w celu całkowitego lub częściowego zawieszenia zezwolenia.”; 34) w pkt 21B.135 lit. b) ppkt 2 odniesienie do „pkt 21A.125 lit. b)” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21A.125A lit. b)”; 35) skreśla się pkt 21B.143; 36) pkt 21B.145 otrzymuje brzmienie: „21B.145 Ograniczenie, zawieszenie i uchylenie zezwolenia a) Decyzja o ograniczeniu, zawieszeniu lub uchyleniu zezwolenia jest przekazywana posiadaczowi zezwolenia w formie pisemnej. Właściwy organ określa przyczyny ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia i informuje posiadacza zezwolenia o prawie do odwołania się. b) Zawieszone zezwolenie może być przywrócone jedynie po przywróceniu zgodności z sekcją A podczęść F załącznika (część 21).”; 37) pkt 21B.225 otrzymuje brzmienie: „21B.225 Niezgodności a) W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ w trakcie audytu lub w inny sposób dowodów wskazujących na niespełnianie przez posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej mających zastosowanie wymagań części A załącznika (część 21), niezgodność ta zostanie sklasyfikowana zgodnie z pkt 21A.158 lit. a). b) Właściwy organ podejmuje następujące działania: 1. w przypadku niezgodności poziomu pierwszego, właściwy organ natychmiast podejmuje działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia zatwierdzenia organizacji produkującej, całkowicie lub częściowo, w zależności od zakresu niezgodności, do czasu pomyślnego zakończenia działań naprawczych przez orga­ nizację. 2. w przypadku niezgodności poziomu drugiego, właściwy organ wyznacza okres na przeprowadzenie działań naprawczych stosownie do charakteru niezgodności, który nie przekracza trzech miesięcy. W określonych okolicznościach, pod koniec tego okresu i w zależności od charakteru niezgodności, właściwy organ może przedłużyć trzymiesięczny okres zgodnie z planem działań naprawczych.


8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/19

c) W przypadku niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym terminie, właściwy organ podejmuje działania w celu całkowitego lub częściowego zawieszenia zatwierdzenia.”; 38) w pkt 21B.235 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) W celu uzasadnienia utrzymania w mocy zatwierdzenia organizacji produkującej właściwy organ sprawuje ciągły nadzór: 1. by sprawdzać, czy system jakości posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej pozostaje w zgodności z sekcją A podczęść G niniejszego załącznika (część 21); 2. by sprawdzać, czy struktura organizacyjna posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej działa zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej; oraz 3. by sprawdzać, czy struktura organizacyjna posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej działa zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej; oraz 4. by monitorować wyrywkowo standard wyrobu, części lub wyposażenia.”; 39) pkt 21B.325 otrzymuje brzmienie: „21B.325 Wydawanie świadectw zdatności do lotu a) Po stwierdzeniu, że spełniane są wymagania określone w pkt 21B.326 oraz stosowne wymagania sekcji A podczęść H niniejszego załącznika (część 21), właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuza­ sadnionej zwłoki wydaje lub zmienia świadectwo zdatności do lotu (formularz 25 EASA, patrz: dodatek). b) Po stwierdzeniu, że spełniane są wymagania określone w pkt 21B.327 oraz stosowne wymagania sekcji A podczęść H niniejszego załącznika (część 21), właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuza­ sadnionej zwłoki wydaje lub zmienia ograniczone świadectwo zdatności do lotu (formularz 24 EASA, patrz: dodatek). c) W przypadku nowego lub używanego statku powietrznego pochodzącego z kraju trzeciego, właściwy organ państwa członkowskiego rejestru, oprócz odpowiedniego świadectwa zdatności do lotu, o którym mowa w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.