Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 9

Strona 9 z 16

a) lub b), wydaje początkowe poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (formularz 15a EASA, patrz dodatek).”; 40) dodaje się pkt 21B.326 w brzmieniu: „21B.326 Świadectwo zdatności do lotu Właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wydaje świadectwo zdatności do lotu dla: a) nowego statku powietrznego 1. po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 2 2. kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru; b) używanego statku powietrznego: 1. po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 3 potwierdzającej, że: (i) statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu typu zatwierdzonego według certyfikatu typu i każdego uzupełniającego certyfikatu typu, zmiany lub naprawy zatwierdzonej zgodnie z załącznikiem (część 21); oraz (ii) zostały spełnione mające zastosowanie dyrektywy zdatności; oraz (iii) statek powietrzny poddano przeglądowi zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003; 2. kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.”;


L 321/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

41) dodaje się pkt 21B.327 w brzmieniu: „21B.327 Ograniczone świadectwo zdatności do lotu a) Właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wydaje ograniczone świadectwo zdatności do lotu dla: 1. nowego statku powietrznego: (i) po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 2; (ii) kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaga­ niom projektu zatwierdzonego przez Agencję według ograniczonego certyfikatu typu lub zgodnie z konkretnymi specyfikacjami zdatności do lotu oraz że jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploa­ tację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru. 2. używanego statku powietrznego: (i) po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 3 potwierdzającej, że: (A) statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu zatwierdzonego przez Agencję według ograni­ czonego certyfikatu typu lub zgodnie z konkretnymi specyfikacjami zdatności do lotu, oraz uzupeł­ niającego certyfikatu typu, zmiany lub naprawy zatwierdzonej zgodnie z załącznikiem (część 21); oraz (B) zostały spełnione mające zastosowanie dyrektywy zdatności; oraz (C) statek powietrzny poddano przeglądowi zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami załącz­ nika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003; (ii) kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaga­ niom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru. b) Dla statku powietrznego, który nie może spełnić podstawowych wymogów, o których mowa w rozporządzeniu podstawowym, i który nie kwalifikuje się do ograniczonego certyfikatu typu, Agencja, jeśli jest to niezbędne dla uwzględnienia odstępstw od tych podstawowych wymagań: 1. wydaje konkretne specyfikacje zdatności do lotu i sprawdza zgodność z nimi celem zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do zamierzonego użytkowania, oraz 2. wyszczególnia ograniczenia użytkowania tego statku powietrznego. c) Ograniczenia użytkowania są powiązane z ograniczonymi świadectwami zdatności do lotu, w tym zastrzeżeniami dotyczącymi przestrzeni powietrznej, jeśli jest to niezbędne dla uwzględnienia odstępstw od podstawowych wymagań w zakresie zdatności do lotu ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.