Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 14

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

Data ogłoszenia:2009-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 14

Strona 1 z 3
L 322/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych laboratoryjne

(4)

wykonujących

czynności

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 34 ust. 2 lit. b), uwzględniając inicjatywę Królestwa Szwecji i Królestwa Hisz­ panii (1),


(5)

Zintensyfikowana wymiana informacji dotyczących dowodów kryminalistycznych oraz częstsze korzystanie z dowodów pochodzących z jednego państwa członkow­ skiego w procesach sądowych prowadzonych w innym państwie członkowskim podkreślają potrzebę ustano­ wienia wspólnych standardów dotyczących dostawców usług kryminalistycznych.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Informacje będące wynikiem badań kryminalistycznych w jednym państwie członkowskim mogą obecnie budzić w innym państwie członkowskim niepewność co do sposobu postępowania z przedmiotem badań, stosowa­ nych metod badawczych oraz sposobu interpretacji wyników.

Unia Europejska postawiła sobie za cel utrzymanie i rozwój Unii jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; wysoki poziom bezpieczeństwa ma zostać zapewniony poprzez wspólne działanie państw członkowskich w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości poprzez ściślejszą współpracę między organami ścigania w państwach członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad i przepisów związanych z prawami człowieka, podstawowymi wolno­ ściami i państwem prawa, na których opiera się Unia i które są wspólne dla państw członkowskich. Wymiana informacji i danych wywiadowczych na temat przestępczości i działalności przestępczej ma kluczowe znaczenie, aby organy ścigania mogły skutecznie zapo­ biegać przestępczości lub działalności przestępczej, wykrywać je i prowadzić dochodzenia w związku z nimi. Wspólne działanie w dziedzinie współpracy poli­ cyjnej na mocy art. 30 ust. 1 lit. a) Traktatu pociąga za sobą potrzebę przetwarzania istotnych informacji; prze­ twarzanie to powinno podlegać właściwym przepisom o ochronie danych osobowych.

(6)

W punkcie 3.4 lit. h) planu działania Rady i Komisji służącego realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawie­ dliwości w Unii Europejskiej (2) państwa członkowskie podkreśliły potrzebę zdefiniowania standardów jakości dla laboratoriów sądowych do 2008 r.

(2)

(7)

Szczególnie ważne jest wprowadzenie wspólnych stan­ dardów dotyczących dostawców usług kryminalistycz­ nych w przypadku wrażliwych danych osobowych, takich jak profile DNA i dane daktyloskopijne.

(8)

(3)

Zgodnie z art. 7 ust. 4 decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (3), państwa członkow­ skie stosują środki niezbędne do zagwarantowania inte­ gralności profili DNA udostępnianych lub przesyłanych innym państwom członkowskim celem porównania i zapewniają zgodność tych środków z normami między­ narodowymi, takimi jak EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badaw­ czych i wzorcujących” (zwane dalej „EN ISO/IEC 17025”).

(1) Dz.U. C 174 z 28.7.2009, s. 7.

(2) Dz.U. C 198 z 12.8.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.

9.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/15

(9)

Profile DNA i dane daktyloskopijne wykorzystywane są nie tylko w postępowaniu karnym, ale mają również kluczowe znaczenie przy identyfikacji ofiar, w szcze­ gólności ofiar katastrof.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 40 z 20099.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (  Dz.U. L 148 z 11.6.2009)

 • Dz. U. L322 - 39 z 20099.12.2009

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. L322 - 38 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 37 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 36 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L322 - 35 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 28 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady

 • Dz. U. L322 - 27 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L322 - 22 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L322 - 19 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L322 - 17 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 12 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

 • Dz. U. L322 - 3 z 20099.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L322 - 1 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.