Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 1

Strona 1 z 2
10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wywie­ rania nacisku na konieczność wystawiania świadectw rodowodowych zgodnie z przedstawioną procedurą wspólnotową. Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (5). Niniejsza dyrektywa nie narusza zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów trans­ pozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część B,

(6)

Dyrektywa Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (3) została kilkakrotnie znacząco zmie­ niona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić. Produkcja bydła zajmuje bardzo ważne miejsce w rolnictwie wspólnotowym, a zadowalające wyniki w tym zakresie zależą w dużym stopniu od wykorzys­ tania zwierząt hodowlanych czystorasowych. Różnice między państwami członkowskimi, odnoszące się do ras i norm utrudniają rozwój handlu wewnątrz­ wspólnotowego. W celu wyeliminowania tych różnic, a tym samym osiągnięcia wzrostu wydajności produkcji rolnej w tym sektorze, powinien zostać zliberalizowany handel wewnątrzwspólnotowy zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: a) „zwierzę hodowlane czystorasowe z gatunku bydła” oznacza każde zwierzę z gatunku bydła, z bawołami włącznie, którego rodzice i dziadkowie są wpisani lub zarejestrowani w księdze hodowlanej danej rasy oraz które albo jest wpisane, albo jest zarejestrowane i może być wpisane do takiej księgi hodowlanej; b) „księga hodowlana” oznacza każdą księgę, rejestr, zbiór lub środek przechowywania danych: (i) które są utrzymywane przez organizację hodowców lub ich stowarzyszenie oficjalnie uznane przez państwo członkowskie, w którym dana organizacja lub stowarzy­ szenie zostało utworzone, lub też przez organ danego państwa członkowskiego; oraz

(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(2)

(3)

(1) Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 15 lipca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 206 z 12.8.1977, s. 8. (4) Zob. załącznik I część A.

L 323/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

(ii) w których wprowadza się lub rejestruje zwierzęta hodowlane czystorasowe danej rasy z gatunku bydła z podaniem przodków. Artykuł 2 Państwa członkowskie zapewniają, aby nie było zakazane, ogra­ niczone lub utrudnione z przyczyn zootechnicznych, co nastę­ puje: a) handel wewnątrzwspólnotowy zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi z gatunku bydła; b) handel wewnątrzwspólnotowy nasieniem oraz komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła; c) zakładanie ksiąg hodowlanych, pod warunkiem, że spełniają one wymogi ustanowione zgodnie z art. 6; d) uznanie organizacji lub stowarzyszeń, które prowadzą księgi hodowlane zgodnie z art. 6; oraz e) handel wewnątrzwspólnotowy bykami przeznaczonymi do sztucznego unasienniania, z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy Rady 87/328/EWG z dnia 18 czerwca 1987 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 200910.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu dostępności przyznanej Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L323 - 64 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L323 - 62 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 48 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L323 - 31 z 200910.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

 • Dz. U. L323 - 20 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych

 • Dz. U. L323 - 14 z 200910.12.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 12 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/916/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. dotycząca podpisania i zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 11 z 200910.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L323 - 9 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L323 - 6 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.