Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 31

Strona 1 z 23
10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/31

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

URZĄD NADZORU EFTA (1),

w szczególności ich sekcje dotyczące pomocy regionalnej oraz pomocy na badania i rozwój,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,


uwzględniając rozporządzenia o wyłączeniach grupowych doty­ czące pomocy szkoleniowej oraz pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również uwzględniając rozporzą­ dzenie dotyczące pomocy w ramach zasady de minimis (5),

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

uwzględniając decyzję Urzędu nr 147/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

uwzględniając art. 1 ust. 2 w części I oraz art. 4 ust. 4, art. 6, art. 7 ust. 5, art. 13 i art. 14 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z art. 6 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (6),

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 20, rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5). To ostatnie rozporządzenie zastępuje rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 69/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 30) oraz rozdział 12 wytycz­ nych w sprawie pomocy państwa (przyjęty decyzją Urzędu nr 54/96/COL z dnia 15 maja 1996 r., Dz.U. L 245 z 26.9.1996, s. 28). Wszystkie wyżej wspomniane rozporządzenia zostały włączone do załącznika 15 do Porozumienia EOG (w pkt 1 lit.d)–f)). (6) Dz.U. C 272 z 9.11.2006, s. 19 oraz Suplement EOG nr 55 z 9.11.2006.

uwzględniając wytyczne Urzędu w sprawie pomocy państwa (4) w sprawie stosowania wykładni art. 61 i 62 Porozumienia EOG,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa – Wytyczne w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 Porozu­ mienia EOG oraz art. 1 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte oraz wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Wytyczne te zostały ostatnio zmienione przez decyzję Urzędu nr 154/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.

L 323/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

a także mając na uwadze, co następuje: I. FAKTY 1. Procedura W piśmie z dnia 1 lutego 2005 r. (nr referencyjny: 307555) Urząd otrzymał skargę („skargę”) od zrzeszenia branżowego norweskiego przemysłu kamieniarsko-betoniarskiego, „bygguten­ grenser.no” („strony skarżącej”). W skardze tej, którą Urząd otrzymał i zarejestrował dnia 3 lutego 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 200910.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu dostępności przyznanej Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L323 - 64 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L323 - 62 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 48 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L323 - 20 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych

 • Dz. U. L323 - 14 z 200910.12.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 12 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/916/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. dotycząca podpisania i zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 11 z 200910.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L323 - 9 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L323 - 6 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L323 - 1 z 200910.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.