Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 6 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 6 - Strona 3

Strona 3 z 3

L 323/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

(15)

Niniejsza decyzja jest aktem, który rozwija prawny dorobek Schengen lub jest w inny sposób z tym dorob­ kiem związany w rozumieniu art. 4 ust. 2 aktu przystą­ pienia z 2005 r.,

Artykuł 3 W całej decyzji słowa „franki”, „franki francuskie” oraz „francs” zastępuje się słowem „euro”. Artykuł 4

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W tytule I pkt 3 dodaje się następujące tiret w brzmieniu: „— w przypadku Bułgarii i Rumunii składki oblicza się wyłącznie na podstawie kosztów poniesionych na insta­ lację C.SIS od dnia 1 stycznia 2007 r. Państwa te uczest­ niczą również w kosztach eksploatacyjnych C.SIS od dnia 1 stycznia 2010 r.; — w przypadku Liechtensteinu wyłącznie na podstawie kosztów lację C.SIS od dnia 1 stycznia uczestniczy również w kosztach od dnia 1 stycznia 2010 r.”. Artykuł 2 W tytule II pkt 2 ostatni akapit oraz w tytule III pkt 2 akapit ósmy określenie beneficjenta otrzymuje brzmienie: „Ministère de l'Intérieur, Direction des systèmes d'information et de communications (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych).” składkę oblicza się poniesionych na insta­ 2008 r. Liechtenstein eksploatacyjnych C.SIS


W odniesieniu do Liechtensteinu powyższe zmiany stosuje się od wejścia w życie Protokołu między Unią Europejską, Wspól­ notą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liech­ tensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. Artykuł 5 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 6 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 200910.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu dostępności przyznanej Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L323 - 64 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L323 - 62 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 48 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L323 - 31 z 200910.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

 • Dz. U. L323 - 20 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych

 • Dz. U. L323 - 14 z 200910.12.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 12 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/916/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. dotycząca podpisania i zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 11 z 200910.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L323 - 9 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L323 - 1 z 200910.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.