Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 6

Strona 1 z 3
L 323/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS) (2009/914/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 119 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach („konwencja z Schengen z 1990 r.”) (1),

(4)

i Norwegii na mocy decyzji Rady 2000/777/WE (3), jak również do Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii i Republiki Węgierskiej na mocy decyzji Rady 2007/471/WE (4), a także do Szwajcarii na mocy decyzji Rady 2008/421/WE (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

Bułgaria i Rumunia mają zostać objęte systemem infor­ macyjnym Schengen pierwszej generacji (SIS 1+) w ramach projektu SIS 1+ z dniem, który Rada określi zgodnie z art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z roku 2005.

(1)

Zgodnie z postanowieniami art. 119 konwencji z Schengen z 1990 r. koszty instalacji i eksploatacji jednostki C.SIS, o której mowa w art. 92 ust. 3, ponoszą wspólnie umawiające się strony.

(5)

Od tej daty Bułgaria i Rumunia powinny uczestniczyć w stosowaniu rozporządzenia finansowego w sprawie C.SIS.

(2)

Zobowiązania finansowe wynikające z instalacji i eksploatacji C.SIS są regulowane przez szczególne rozporządzenie finansowe zmodyfikowane decyzją Komi­ tetu Wykonawczego Schengen z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS (2) (dalej zwane „rozporządzeniem finansowym w sprawie C.SIS”).

(6)

(3)

Rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS ma zastoso­ wanie do Danii, Finlandii i Szwecji oraz do Islandii

Rozsądne jest, aby Bułgaria i Rumunia uczestniczyły we wcześniejszych kosztach związanych z C.SIS. Ponieważ jednak przystąpiły one do Unii Europejskiej dopiero w roku 2007, uznaje się za właściwe, aby uczestniczyły we wcześniejszych kosztach powstałych w związku z instalacją C.SIS od dnia 1 stycznia 2007 r. Uważa się również za rozsądne, aby uczestniczyły w kosztach eksploatacyjnych od dnia 1 stycznia 2010 r.

(1) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19. (2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 444.

(3) Dz.U. L 309 z 9.12.2000, s. 24. (4) Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 46. (5) Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 74.

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/7

(7)

Liechtenstein ma uczestniczyć w stosowaniu przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen od dnia, który zostanie określony przez Radę zgodnie z art. 10 Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. Od tej daty Liechtenstein powinien uczestniczyć w stosowaniu rozporządzenia finansowego w sprawie C.SIS.

(11)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Protokołu między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską o włączeniu Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen – prze­ pisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (6) i 2008/262/WSiSW (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 200910.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu dostępności przyznanej Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L323 - 64 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L323 - 62 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 48 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L323 - 31 z 200910.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

 • Dz. U. L323 - 20 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych

 • Dz. U. L323 - 14 z 200910.12.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 12 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/916/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. dotycząca podpisania i zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 11 z 200910.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L323 - 9 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L323 - 1 z 200910.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.