Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 64

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 64

L 323/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA,

1) w art. 6 ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. b), na uzasadniony wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa, państwo członkowskie może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu ustalonego w tej literze najpóźniej do dnia 30 września 2011 r. W takim przypadku przedsiębiorstwo przedstawia zmieniony plan restrukturyzacji zgodnie z art. 11.”; 2) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Działania i środki przewidziane w krajowym programie restrukturyzacji należy wprowadzić do dnia 30 września 2011 r.”; 3) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pierwsza wypłata może nastąpić we wrześniu 2007 r. Pomoc na rzecz dywersyfikacji, dodatkowa pomoc na rzecz dywersyfikacji oraz pomoc przejściowa dla niektórych państw członkowskich jest wypłacana najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.”; 4) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zabezpieczenie nie zostaje zwrócone, jeżeli warunki określone w ust. 1 nie zostały spełnione najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.”; 5) w art. 24 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Państwo członkowskie przedkłada Komisji do dnia 30 czerwca 2012 r. ostateczne sprawozdanie porównujące wprowadzone działania, środki oraz poniesione wydatki z działaniami, środkami oraz wydatkami przewidywanymi w planach restrukturyzacji, krajowych programach restruktu­ ryzacji i biznes planach oraz wyjaśniające powody rozbież­ ności.”; 6) w rozdziale V dodaje się art. 22b w brzmieniu: „Artykuł 22b Kwalifikowalność płatności Wydatki kwalifikują się do finansowania wspólnotowego jedynie pod warunkiem, że kwoty zostały wypłacone benefi­ cjentowi przez państwo członkowskie najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.”.


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktu­ ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 968/2006 (2) usta­ lono niektóre terminy wdrożenia środków w ramach planów restrukturyzacji i krajowych programów dywer­ syfikacji. Od tamtej pory stało się oczywiste, że należy określić nowy kalendarz w odniesieniu do tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, tak aby uwzględnić wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarki niektórych państw członkowskich oraz niespodziewane ważne zmiany krajowych programów restrukturyzacji, które rozpoczęły się w 2008 r. i nadal są w toku. W art. 1 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 320/2006 ustanawia się, że każda kwota pozostała w tymczasowym funduszu restrukturyzacji po sfinanso­ waniu środków przekazywana jest do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W celu zapewnienia właściwego zarządzania finansowego i budżetowego pozostałymi środkami finansowymi należy przełożyć na później istniejące ostateczne daty kwalifikowalności płat­ ności dokonywanych w ramach funduszu restruktury­ zacji, w przypadku gdy zainteresowane przedsiębiorstwa aktualizują swoje plany restrukturyzacji. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 968/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 968/2006 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42. (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 32.

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/65

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 200910.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu dostępności przyznanej Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L323 - 62 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 48 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L323 - 31 z 200910.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

 • Dz. U. L323 - 20 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych

 • Dz. U. L323 - 14 z 200910.12.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 12 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/916/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. dotycząca podpisania i zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 11 z 200910.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L323 - 9 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L323 - 6 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L323 - 1 z 200910.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.