Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 9

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/9

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez Zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET (2009/915/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając art. 2 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze proto­ kołu, który dołączono do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i który włącza dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji Rady 2000/265/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 25 dodaje się ustępy w brzmieniu: „1a. Z dniem 1 stycznia 2010 r. wykaz państw, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się o Bułgarię i Rumunię. 1b. Z dniem 1 stycznia 2010 r. wykaz państw, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się o Liechtenstein.”; 2) skreśla się art. 26 akapit trzeci; 3) w art. 28 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa, o których mowa w art. 25, mają obowiązek wpłacić 70 % swojego wkładu w terminie do dnia 1 kwietnia, a 30 % – w terminie do dnia 1 października.”; b) skreśla się ust. 1a; c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla art. 49 Bułgaria i Rumunia wpłacają swoje odpo­ wiednie wkłady za 2010 rok w całości do dnia 31 grudnia 2010 r. Liechtenstein wpłaca swój odpo­ wiedni wkład za rok 2010 w całości do dnia 31 grudnia 2010.”; d) skreśla się ust. 4; 4) art. 37 akapit piąty otrzymuje brzmienie: „Komitet doradczy dąży do przyjmowania opinii na zasadzie konsensusu. Jeśli taki konsensus nie jest możliwy do osiąg­ nięcia, komitet doradczy przyjmuje opinie zwykłą większo­ ścią głosów swoich przedstawicieli. Wymagane dla ważności głosowania kworum wynosi 19 przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewod­ niczącego. Od dnia, o którym mowa w art. 25 ust. 1a, wymagane kworum wynosi 21 przedstawicieli.”;

Na mocy decyzji 1999/870/WE (1) i decyzji 2007/149/WE (2) Zastępca Sekretarza Generalnego Rady został upoważniony do tego, by w związku z włączaniem dorobku Schengen w ramy Unii Europej­ skiej reprezentować niektóre państwa członkowskie podczas zawierania umów w sprawie instalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen („SISNET”) oraz zarządzać tymi umowami do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską. Zobowiązania finansowe wynikające z tych umów są pokrywane z wyodrębnionego budżetu (zwanego dalej „budżetem SISNET”), z którego finansowana jest infra­ struktura łączności określona w tych decyzjach Rady. Państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii Euro­ pejskiej na mocy Aktu przystąpienia z 2005 roku, mają zostać objęte systemem informacji Schengen pierwszej generacji (SIS 1+) z dniem, który Rada określi zgodnie z art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 roku. Od tego dnia wspomniane państwa członkowskie powinny wnosić wkład do tego budżetu. Liechtenstein ma uczestniczyć w stosowaniu przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informa­ cyjnym Schengen od dnia określonego przez Radę zgodnie z art. 10 Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księ­ stwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. Od tego dnia Liechtenstein powinien wnosić wkład do tego budżetu,

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 41. (2) Dz.U. L 66 z 6.3.2007, s. 19.

L 323/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

5. art. 49 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) dostosowanie wkładów państw, o których mowa w art. 25, w celu ustalenia, jaki udział we wcześniejszych kosz­ tach instalacji SISNET ma mieć inne państwo. Udział ten oblicza się na podstawie stosunku środków z tytułu VAT wpłaconych przez inne państwo do całkowitych środków Wspólnot Europejskich z tytułu VAT za poprzedni rok budżetowy. Jeżeli dane o środkach z tytułu VAT nie są dostępne, dostosowanie wkładów oblicza się na podstawie udziału każdego z zainteresowanych państw członkowskich w łącznym PKB wszystkich państw członkowskich, o których mowa w art. 25. Wkład ten jest przedmiotem „noty uzna­ niowej” na rzecz państw, o których mowa w art. 25, w wysokości proporcjonalnej do ich udziału obliczo­ nego zgodnie z art. 26.”. Artykuł 2 W odniesieniu do Liechtensteinu zmiany, o których mowa w art. 1, zaczynają obowiązywać po wejściu w życie Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją

Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 323 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 200910.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu dostępności przyznanej Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L323 - 64 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L323 - 62 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 48 z 200910.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L323 - 31 z 200910.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/08/COL z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie programu na rzecz sektora drzewnego („Verdiskapningsprogrammet for tre”) Norwegia

 • Dz. U. L323 - 20 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych

 • Dz. U. L323 - 14 z 200910.12.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 12 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady 2009/916/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. dotycząca podpisania i zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Seszeli w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L323 - 11 z 200910.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L323 - 6 z 200910.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji funkcji technicznego wsparcia systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L323 - 1 z 200910.12.2009

  Dyrektywa Rady 2009/157/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.