Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1

Strona 1 z 11
10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


W komunikacie do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaty­ tułowanym „Ku strategii tematycznej w  sprawie zrówno­ ważonego stosowania pestycydów” Komisja uznała potrzebę istnienia szczegółowych, zharmonizowanych i aktualnych statystyk dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów na poziomie wspólnotowym. Takie statystyki są konieczne do oceny polityki Unii Europejskiej w zakre­ sie zrównoważonego rozwoju i  do obliczenia odnośnych wskaźników ryzyka, jakie dla zdrowia i środowiska stwa­ rza stosowanie pestycydów. Zharmonizowane i  porównywalne statystyki wspólnoto­ we dotyczące sprzedaży i  stosowania pestycydów są nie­ zbędne dla rozwoju i  monitorowania prawodawstwa i  polityk Wspólnoty w  kontekście strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Ponieważ skutki dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europej­ skiego i  Rady z  dnia 16  lutego 1998  r. dotyczącej wpro­ wadzania do obrotu produktów biobójczych (4) będą widoczne dopiero wraz z  ukończeniem pierwszej oceny substancji czynnych przeznaczonych do wykorzystania w produktach biobójczych, na obecnym etapie ani Komi­ sja, ani większość państw członkowskich nie mają wystar­ czającej wiedzy ani doświadczenia, by zaproponować kolejne środki w  odniesieniu do produktów biobójczych. Zakres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien zatem być ograniczony do pestycydów, które są środkami ochrony roślin objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  1107/2009 z  dnia 21  paź­ dziernika 2009  r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (5), w przypadku których uzyska­ no już duże doświadczenie w  zakresie gromadzenia danych.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(3)

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu, w świetle tekstu wspólnego przyjętego przez komitet pojednaw­ czy w dniu 10 listopada 2009 r. (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji nr  1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspól­ notowy program działań w  zakresie środowiska natural­ nego (3) uznano, że należy nadal dążyć do zmniejszenia wpływu pestycydów, a  w szczególności pestycydów sto­ sowanych w rolnictwie, na zdrowie ludzkie i środowisko. Podkreślono potrzebę bardziej zrównoważonego stosowa­ nia pestycydów i  wezwano do znacznego ogólnego zmniejszenia ryzyka oraz do stosowania pestycydów w za­ kresie niezbędnym do ochrony upraw.

(4)

(1)  Dz.U. C 256 z 27.10.2007, s. 86. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z  dnia 12  marca 2008  r. (Dz­ .U. C 66 E z 20.3.2009, s. 98), wspólne stanowisko Rady z dnia 20 li­ stopada 2008  r. (Dz.U.  C  38  E  z 17.2.2009, s.  1), stanowisko Parlamentu Europejskiego z  dnia 24  kwietnia 2009  r. (dotychczas nieopublikowane w  Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z  dnia 16 listopada 2009 r. oraz rezolucja legislacyjna Parlamentu Europej­ skiego z dnia 24 listopada 2009 r. (3)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (5)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 23 z 200910.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.