Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 10

Strona 10 z 19

2. Sekretarz Generalny lub działający w jego imieniu dyrektor generalny notyfikuje następujące akty ich adresatom, jeżeli nie są one publikowane w Dzienniku Urzędowym:

a) zalecenia;

b) decyzje, o których mowa w art. 25 TUE;

3. Sekretarz Generalny lub działający w jego imieniu dyrektor generalny przekazuje rządom państw członkowskich i Komisji uwierzytelnione odpisy dyrektyw i decyzji Rady, o których mowa w art. 297 ust. 2 akapit trzeci TFUE, oraz zaleceń Rady.


L 325/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

Artykuł 19 (1) Komitet Stałych Przedstawicieli, komitety i grupy robocze 1. Komitet Stałych Przedstawicieli jest odpowiedzialny za przygotowywanie prac wszystkich posiedzeń Rady i wykonywanie zadań powierzonych mu przez Radę. W każdym przypadku (2) zapewnia on spójność polityk i działań Unii Europejskiej oraz przestrzeganie poniższych zasad i przepisów: a) zasad legalności, pomocniczości, proporcjonalności i uzasadniania aktów; b) przepisów określających kompetencje instytucji, organów i jednostek Unii; c) przepisów budżetowych; d) przepisów proceduralnych, przepisów dotyczących przejrzystości i jakości redakcyjnej. 2. Wszystkie punkty porządku obrad posiedzeń Rady są z wyprzedzeniem analizowane przez Komitet Stałych Przedstawicieli, chyba że postanowi on inaczej. Komitet Stałych Przedstawicieli dokłada starań, aby na etapie swoich prac osiągnąć porozumienie, które zostanie przedłożone Radzie do przyjęcia. Zapewnia on odpowiednie przedstawienie spraw Radzie oraz, w odpowiednich przypadkach, przedstawia wytyczne, opcje lub propozycje rozwiązań. W nagłych przypadkach Rada, stanowiąc jednomyślnie, może postanowić o rozstrzygnięciu sprawy bez uprzedniej analizy. 3. W celu przeprowadzenia pewnych wcześniej określonych prac przygotowawczych lub analiz Komitet Stałych Przedstawicieli może tworzyć komitety lub grupy robocze lub wyrazić zgodę na utworzenie takich organów. Sekretariat Generalny uaktualnia i podaje do wiadomości publicznej wykaz organów przygotowawczych. Jedynie komitety i grupy robocze umieszczone w wykazie mogą odbywać posiedzenia jako organy przy­ gotowawcze Rady. 4. W zależności od punktów porządku obrad pracom Komitetu Stałych Przedstawicieli przewodniczy stały przedstawiciel lub zastępca stałego przedstawiciela państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych. Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przewodniczącym w innych organach przygotowawczych różnych składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, jest delegat państwa członkowskiego, które przewodniczy danemu składowi, chyba że Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością, zadecyduje inaczej. W wykazie, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi, wymienione są również organy przygotowawcze, w przypadku których Rada ustanowiła – zgodnie z art. 4 decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady – inny rodzaj prezydencji. 5. W celu przygotowania posiedzeń Rady w składach, które zbierają się raz na półrocze, w przypadku gdy mają one miejsce w pierwszej połowie półrocza, posiedzeniom komitetów innych niż Komitet Stałych Przedstawicieli oraz posiedzeniom grup roboczych odbywającym się w ciągu poprzedniego półrocza prze­ wodniczy delegat państwa członkowskiego, które ma przewodniczyć tym posiedzeniom Rady.

(1) Przepisy te nie naruszają roli Komitetu Ekonomiczno-Finansowego określonej w art. 134 TFUE oraz istniejących decyzji Rady dotyczących tego komitetu (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, s. 109 oraz Dz.U. L 5 z 9.1.1999, s. 71). (2) Zob. oświadczenie h) poniżej: h) w odniesieniu do art. 19 ust. 1: „Komitet Stałych Przedstawicieli zapewnia spójność i przestrzeganie zasad określonych w ust. 1, w szczególności w przypadku spraw, których treść jest omawiana na innych forach.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.