Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 16

Strona 16 z 19

5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, przez państwo członkowskie; b) dokumenty przedłożone Radzie, które w porządku obrad Rady umieszczone są w punkcie „obrady ustawodawcze” lub którym towarzyszy uwaga „obrady otwarte dla publiczności” lub „debata jawna” zgodnie z art. 8 regulaminu wewnętrznego; c) noty przedłożone do zatwierdzenia Komitetowi Stałych Przedstawicieli lub Radzie (noty do punktów I/A oraz A) dotyczące projektów aktów ustawodawczych i aktów, o których mowa w art. 8 ust. 1 regulaminu wewnętrznego, jak również projekty aktów ustawodawczych i aktów, o których mowa w art. 8 ust. 1 wspomnianego regulaminu, których noty te dotyczą; d) akty przyjęte przez Radę w trybie zwykłej lub specjalnej procedury prawodawczej i wspólne projekty zatwierdzone przez komitet pojednawczy w ramach zwykłej procedury prawodawczej. 6. Po przyjęciu jednego z aktów, o których mowa w ust. 5 lit. d), lub po ostatecznym przyjęciu danego aktu, Sekretariat Generalny udostępnia publicznie wszelkie dokumenty odnoszące się do tego aktu, które zostały przygotowane przed jednym z takich aktów i które nie są objęte żadnym z wyjątków, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, takie jak noty informacyjne, sprawozdania, sprawozdania z postępów i sprawozdania o stanie prac w Radzie lub w jednym z jej organów przygotowawczych („wyniki prac”), z wyłączeniem opinii i uwag Służby Prawnej. Na wniosek państwa członkowskiego dokumenty objęte akapitem pierwszym i odzwierciedlające indywidualne stano­ wisko delegacji danego państwa członkowskiego w Radzie nie są udostępniane publicznie.


11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/55

ZAŁĄCZNIK III Szczegółowe zasady stosowania przepisów dotyczących ważenia głosów w Radzie Artykuł 1 Do celów stosowania art. 16 ust. 5 TUE oraz art. 3 ust. 3 i 4 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi:

Liczba ludności (x 1 000)

Państwo członkowskie

Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo Włochy Hiszpania Polska Rumunia Niderlandy Grecja Belgia Portugalia Republika Czeska Węgry Szwecja Austria Bułgaria Dania Słowacja Finlandia Irlandia Litwa Łotwa Słowenia Estonia Cypr

82 002,4 64 350,8 61 576,1 60 045,1 45 828,2 38 135,9 21 498,6 16 485,8 11 260,4 10 750,0 10 627,3 10 467,5 10 031,0 9 256,3 8 355,3 7 606,6 5 511,5 5 412,3 5 326,3 4 450,0 3 349,9 2 261,3 2 032,4 1 340,4 796,9

L 325/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

Państwo członkowskie

Liczba ludności (x 1 000)

Luksemburg Malta Ogółem próg (62 %)

493,5 413,6 499 665,1 309 792,4

Artykuł 2 1. Przed dniem 1 września każdego roku państwa członkowskie przekazują do Urzędu Statystycznego Unii Europej­ skiej dane dotyczące całkowitej liczby ludności danego państwa na dzień 1 stycznia danego roku. 2. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Unii Europejskiej w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/57

ZAŁĄCZNIK IV o którym mowa w art. 16 1. Głosy członków Rady lub członków Komitetu Stałych Przedstawicieli nie są uwzględniane w przypadku, gdy nie mogą oni na mocy Traktatów uczestniczyć w głosowaniu nad decyzjami oraz w przypadku gdy mają zastosowanie następujące przepisy regulaminu wewnętrznego: a) art. 1 ust. 3 akapit drugi (posiedzenie w miejscu innym niż Bruksela lub Luksemburg); b) art. 3 ust. 7 (włączenie do porządku obrad punktu innego niż występujące we wstępnym porządku obrad); c) art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.