Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 18

Strona 18 z 19

Dotyczy to w szczególności punktów I, informacji w sprawie organizacji i porządku omawianych punktów oraz informacji w sprawie porządku obrad i organizacji kolejnych posiedzeń Rady. W miarę możliwości delegacje podnoszą „sprawy różne” podczas przygotowań do obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli, a nie podczas samego posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli. 5. W ramach przygotowań do obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli prezydencja jak najszybciej przekazuje delega­ cjom wszelkie informacje konieczne do starannego przygotowania tych obrad, w tym informacje na temat oczekiwań prezydencji co do wyników dyskusji nad każdym punktem porządku obrad. Z drugiej strony w stosownych przypadkach prezydencja zachęca delegacje do przekazywania innym delegacjom, w ramach przygotowań do obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli, informacji w sprawie stanowisk, jakie zamierzają zająć w czasie posiedzenia Komitetu Stałych Przed­ stawicieli. W tym kontekście prezydencja ustala ostateczny porządek obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli. Prezydencja może zwoływać grupy przygotowujące obrady Komitetu Stałych Przedstawicieli częściej, o ile wymagają tego okolicz­ ności. Prowadzenie posiedzeń 6. W porządku obrad Rady nie umieszcza się żadnego punktu jedynie w celu jego prezentacji przez Komisję lub przez członka Rady, z wyjątkiem sytuacji, gdy planowana jest debata na temat nowych ważnych inicjatyw. 7. Prezydencja unika umieszczania w porządku obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli kwestii wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiotowe informacje, takie jak wyniki posiedzeń na innym forum lub z udziałem państwa trzeciego lub innej instytucji, kwestie proceduralne i organizacyjne oraz inne, przekazuje się delegacjom w miarę możliwości w ramach przygotowań do obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli, o ile to możliwe każdorazowo na piśmie, i nie są one ponownie przekazywane w czasie obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli. 8. Na początku posiedzenia prezydencja przekazuje wszelkie dalsze informacje niezbędne do przeprowadzenia posie­ dzenia, w szczególności określa czas, który zamierza przeznaczyć na każdy punkt. Unika długich wprowadzeń oraz powtarzania informacji znanych już delegacjom. 9. Na początku dyskusji nad punktem merytorycznym prezydencja, w zależności od wymaganego rodzaju dyskusji, wyznacza delegacjom maksymalny czas trwania ich wystąpień. W większości przypadków wystąpienia nie powinny przekraczać dwóch minut. 10. Zasadniczo unika się prezentowania stanowiska przez wszystkich uczestników i powinno mieć to miejsce wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach i w odniesieniu do szczególnych zagadnień, a czas trwania wystąpień określa prezydencja. 11. Prezydencja w jak największym stopniu nadaje strukturę dyskusjom, w szczególności zwracając się do delegacji o przedstawianie uwag do tekstów kompromisowych lub konkretnych propozycji. 12. Podczas posiedzeń i na ich zakończenie prezydencja unika obszernych podsumowań dyskusji i ogranicza się do zwięzłego omówienia wyników osiągniętych w zakresie przedmiotu procedury lub do jej zakończenia. 13. Delegacje unikają powtarzania uwag poczynionych przez przedmówców. Wystąpienia delegacji są zwięzłe, rzeczowe i na temat.


11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/59

14. Zachęca się delegacje o podobnych poglądach do wzajemnych konsultacji w celu przedstawienia wspólnego stanowiska w sprawie konkretnego punktu przez jednego mówcę. 15. W trakcie analizowania tekstów delegacje przedstawiają na piśmie konkretne propozycje redakcyjne, a nie tylko wyrażają swoje odmienne zdanie na temat danej propozycji. 16. O ile prezydencja nie postanowi inaczej, delegacje powstrzymują się od zabierania głosu w przypadku zajęcia pozytywnego stanowiska w sprawie poszczególnych propozycji; w takim przypadku co do zasady milczenie będzie uznawane za wyrażenie zgody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.