Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 4

Strona 4 z 19

5 akapit drugi: „W przypadku, gdy Rada do Spraw Zagranicznych jest zwoływana w celu omawiania kwestii wspólnej polityki handlowej, jej przewodniczącego zastępuje półroczna prezydencja, zgodnie z art. 2 ust. 5 akapit drugi.” (2) Zob. oświadczenie b) poniżej: b) w odniesieniu do art. 2 ust. 6: „18-miesięczny program działań będzie zawiera ogólny rozdział wprowadzający, umieszczający ten program w kontekście długofalowych działań strategicznych Unii. Trzy państwa sprawujące prezydencję zobowiązane do przygotowania projektu 18-miesięcznego programu działań przeprowadzą konsultacje w sprawie tego rozdziału z państwami sprawującymi prezydencję w trzech kolejnych kadencjach; konsultacje te będą stanowić część „odpo­ wiednich konsultacji”, o których mowa w ust. 6 zdanie trzecie. W projekcie 18-miesięcznego programu działań należy także uwzględnić, między innymi, istotne kwestie wynikające z zainicjowanych przez Komisję rozmów dotyczących priorytetów politycznych na dany rok”. (3) Zob. oświadczenia c) i d) poniżej: c) w odniesieniu do art. 3 ust. 1 i 2: „Przewodniczący dokłada wszelkich starań, aby co do zasady zapewnić przekazywanie członkom Rady, co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, wstępnego porządku obrad poszczególnych posiedzeń Rady poświęconych wykonaniu postanowień tytułu TFUE dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także innych dokumentów odnoszących się do punktów porządku obrad.”; d) w odniesieniu do art. 1 i 3: „Bez uszczerbku dla art. 30 ust. 2 TUE, który stanowi, że w przypadkach wymagających szybkiej decyzji może zostać zwołane posiedzenie nadzwyczajne Rady w bardzo krótkim terminie, Rada jest świadoma potrzeby szybkiego i sprawnego zajęcia się sprawami związanymi ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Uzgodnienia prze­ widziane w art. 3 nie stanowią przeszkody w realizacji tej potrzeby.”.


11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/39

3. W przypadku gdy zastosowanie ma ośmiotygodniowy termin przewidziany w Protokole w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej i w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocni­ czości i proporcjonalności, punkty dotyczące przyjęcia aktu ustawodawczego lub stanowiska w pierwszym czytaniu w ramach zwykłej procedury prawodawczej nie są włączane do wstępnego porządku obrad przed upływem tego ośmiotygodniowego okresu. Rada może odstąpić od ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w akapicie pierwszym, w przypadku gdy włączenie danego punktu stanowi wyjątek uzasadniony pilną potrzebą zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Rada podejmuje decyzję zgodnie z zasadami głosowania mającymi zastosowanie w przypadku przyjmowania danego aktu lub stanowiska. Z wyjątkiem przypadków pilnych, które zostały należycie uzasadnione, termin między włączeniem projektu aktu ustawodawczego do wstępnego porządku obrad Rady a przyjęciem stanowiska wynosi dziesięć dni (1). 4. Do wstępnego porządku obrad mogą zostać włączone jedynie punkty, w przypadku których do członków Rady i do Komisji zostały wysłane dokumenty najpóźniej w dniu, w którym wysyłany jest dany porządek obrad. 5. Sekretariat Generalny przekazuje członkom Rady i Komisji wnioski o włączenie punktów do porządku obrad i dokumenty, w odniesieniu do których powyższe terminy nie zostały zachowane. Jeśli do końca tygodnia poprzedzającego tydzień przed posiedzeniem Rady Komitet Stałych Przedstawicieli nie ukończył analizy punktów dotyczących projektów aktów ustawodawczych, prezydencja, bez uszczerbku dla ust. 3, usuwa je ze wstępnego porządku obrad, o ile względy nagłej konieczności nie wymagają ich zachowania. 6. Wstępny porządek obrad składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi i działaniom o charakterze nieustawodawczym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.