Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 8

Strona 8 z 19

(1) Ustęp ten ma to samo brzmienie co art. 239 TFUE.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/43

2. Z inicjatywy prezydencji Rada może stanowić w drodze uproszczonej procedury pisemnej zwanej „procedurą milczącej zgody”: a) w celu przyjęcia tekstu odpowiedzi na pytanie pisemne lub, w odpowiednich przypadkach, na pytanie ustne skierowane do Rady przez członka Parlamentu Europejskiego, po przeanalizowaniu projektu odpowiedzi przez Komitet Stałych Przedstawicieli (1); b) w celu mianowania członków i zastępców członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, po przeanalizowaniu projektu decyzji przez Komitet Stałych Przedstawicieli; c) w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konsultacji z innymi instytucjami, organami lub jednostkami, gdy konsultacja taka jest wymagana na mocy Traktatów; d) w celu realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, poprzez sieć COREU („procedura milczącej zgody (COREU)”) (2). W takim przypadku dany tekst uważa się za przyjęty po upływie okresu przewidzianego — w zależności od pilności sprawy — przez prezydencję, o ile żaden członek Rady nie wniósł sprzeciwu. 3. Sekretariat Generalny stwierdza zakończenie procedury pisemnej. Artykuł 13 Protokół 1. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który po zatwierdzeniu zostaje podpisany przez Sekretarza Generalnego. Sekretarz Generalny może upoważnić dyrektorów generalnych Sekretariatu Gene­ ralnego do podpisania protokołu. Co do zasady w protokole zostają ujęte, w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad: — tytuły dokumentów przedłożonych Radzie, — podjęte decyzje lub konkluzje wypracowane przez Radę, — oświadczenia Rady oraz oświadczenia, o których włączenie wniósł członek Rady lub Komisja. 2. Projekt protokołu przygotowany zostaje przez Sekretariat Generalny w terminie 15 dni i przedłożony Radzie lub Komitetowi Stałych Przedstawicieli do zatwierdzenia. 3. Przed zatwierdzeniem protokołu każdy członek Rady lub Komisja mogą wystąpić z wnioskiem o podanie w nim bardziej szczegółowych informacji dotyczących któregokolwiek z punktów porządku obrad. Wnioski te mogą być kierowane do Komitetu Stałych Przedstawicieli. 4. Protokoły dotyczące części „Obrady ustawodawcze” posiedzeń Rady są – po ich zatwierdzeniu – przekazywane bezpośrednio parlamentom narodowym, równocześnie z ich przekazaniem rządom państw członkowskich.


(1) Zob. oświadczenie e) przedstawione poniżej: e) w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. a), b) i c): „Zgodnie ze zwykłą praktyką Rady wyznacza się termin trzech dni roboczych.”. (2) Zob. oświadczenie f) przedstawione poniżej: f) w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. d): „Rada przypomina, że sieć COREU musi być wykorzystywana zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 12 czerwca 1995 r. (dok. 7896/95) dotyczącymi metod pracy Rady.”.

L 325/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

Artykuł 14 Obrady oraz decyzje podejmowane na podstawie dokumentów i projektów sporządzonych w językach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących systemu językowego 1. O ile Rada nie podejmie jednomyślnie odmiennej decyzji uzasadnionej pilną potrzebą, Rada obraduje i podejmuje decyzje jedynie na podstawie dokumentów i projektów sporządzonych w językach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących systemu językowego. 2. Każdy członek Rady może sprzeciwić się przeprowadzeniu dyskusji, jeśli tekst ewentualnych zmian nie jest sporządzony we wskazanych przez niego językach, o których mowa w ust. 1. Artykuł 15 Podpisywanie aktów Teksty aktów przyjętych przez Parlament Europejski i Radę zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, a także teksty aktów przyjętych przez Radę, są podpisywane przez przewodniczącego urzędującego w momencie przyjęcia tych aktów oraz przez Sekretarza Generalnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.