Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 9

Strona 9 z 19

Sekretarz Generalny może upoważnić dyrektorów generalnych Sekretariatu Generalnego do podpisywania aktów. Artykuł 16 (1) Brak możliwości uczestnictwa w głosowaniu Zgodnie z załącznikiem IV do celów stosowania niniejszego regulaminu wewnętrznego zostaną należycie uwzględnione przypadki, w których — na mocy Traktatów — co najmniej jeden członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu. Artykuł 17 Publikacja aktów w Dzienniku Urzędowym 1. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanym dalej „Dziennikiem Urzędowym”) publikowane są na wniosek Sekretarza Generalnego następujące dokumenty: a) akty, o których mowa w art. 297 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi TFUE; b) stanowiska w pierwszym czytaniu przyjęte przez Radę zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, wraz z ich uzasadnieniami; c) inicjatywy przedstawione Radzie zgodnie z art. 76 TFUE w celu przyjęcia aktu ustawodawczego; d) umowy międzynarodowe zawarte przez Unię. W Dzienniku Urzędowym zamieszcza się informację o wejściu w życie takich umów; e) umowy międzynarodowe zawarte przez Unię w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem odmiennej decyzji Rady przyjętej na podstawie art. 4 i 9 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2).


(1) Zob. oświadczenie g) poniżej: g) w odniesieniu do art. 16 i załącznika IV: „Rada zgadza się, aby przepisy art. 16 i załącznika IV były stosowane do aktów, za przyjęciem których niektórzy członkowie Rady nie są, na mocy Traktatów, uprawnieni do głosowania. Jednak stosowanie art. 7 TUE nie jest objęte tymi przepisami. Przy pierwszym zastosowaniu przepisów dotyczących wzmocnionej współpracy, Rada, w świetle doświadczenia nabytego w innych obszarach, rozważy wszelkie konieczne dostosowania art. 16 niniejszego regula­ minu i załącznika IV do niniejszego regulaminu.”. (2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/45

W Dzienniku Urzędowym zamieszcza się informację o wejściu w życie umów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym.

2. O ile Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli nie postanowią inaczej, w Dzienniku Urzędowym publikowane są na wniosek Sekretarza Generalnego następujące dokumenty:

a) inicjatywy przedstawione Radzie zgodnie z art. 76 TFUE w przypadkach innych niż określone w ust. 1 lit. c);

b) dyrektywy i decyzje, o których mowa w art. 297 ust. 2 akapit trzeci TFUE, zalecenia i opinie, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

3. Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli decydują jednomyślnie w odniesieniu do indywidualnych przypadków, czy decyzje, o których mowa w art. 25 TUE, mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzę­ dowym na wniosek Sekretarza Generalnego.

4. Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli decydują w odniesieniu do indywidualnych przypadków z uwzględnieniem ewentualnej publikacji aktu podstawowego, czy następujące dokumenty powinny być opublikowane w Dzienniku Urzędowym na wniosek Sekretarza Generalnego:

a) decyzje wykonawcze do decyzji, o których mowa w art. 25 TUE;

b) decyzje przyjęte zgodnie z art. 31 ust. 2 tiret pierwsze i drugie TUE;

c) inne akty Rady, takie jak konkluzje lub rezolucje.

5. Jeżeli umowa zawarta między Unią lub Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a jednym lub kilkoma państwami lub organizacjami międzynarodowymi ustanawia organ mający kompetencje decyzyjne, Rada postanawia w momencie zawarcia takiej umowy, czy decyzje podejmowane przez ten organ powinny być publikowane w Dzienniku Urzędowym.

Artykuł 18 Notyfikowanie aktów 1. Dyrektywy i decyzje, o których mowa w art. 297 ust. 2 akapit trzeci TFUE, są notyfikowane ich adresatom przez Sekretarza Generalnego lub działającego w jego imieniu dyrektora generalnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.