Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - Strona 3

Strona 3 z 6

Bezpieczeństwa zostaje poinformowany o takim porozumieniu, które następnie jest formalizowane w porozumieniu o współpracy. 3. Po zakończeniu negocjacji w sprawie porozumienia dyrektor przedkłada zarządowi projekt porozumienia. W przypadku zawarcia porozumienia operacyjnego zarząd zasięga opinii wspólnego organu nadzorczego. Zarząd akceptuje projekt porozumienia, a następnie przedkłada go Radzie do zatwierdzenia. W przypadku akceptacji porozumienia operacyjnego Radzie przedkładane są projekt porozumienia i opinia wspólnego organu nadzorczego. 4. Zgodnie z art. 23 ust. 2 decyzji o Europolu, tego rodzaju porozumienia są zawierane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Radę, która konsultuje się wcześniej z zarządem i – o ile tego rodzaju porozumienia dotyczą wymiany danych osobowych – po otrzymaniu za pośrednictwem zarządu opinii wspólnego organu nadzorczego. Artykuł 7 Informowanie zarządu Dyrektor regularnie informuje zarząd o przebiegu negocjacji prowadzonych z organami UE i ze stronami trzecimi.


1. Niezależnie od art. 11–14 informacje można przekazywać wyłącznie po zawarciu porozumienia lub dokonaniu uzgod­ nień roboczych z danym organem UE lub z daną stroną trzecią zgodnie z przepisami tytułu II.

2. Jeśli dane zostały przekazane Europolowi przez państwo członkowskie, Europol przekazuje je organom UE lub stronom trzecim wyłącznie za zgodą tego państwa człon­ kowskiego. Dane państwo członkowskie może z góry udzielić zgody na takie przekazanie – ogólnie lub na specjal­ nych warunkach. Zgodę taką może w każdej chwili wycofać.

3. Jeśli dane nie zostały przekazane przez państwo członkow­ skie, Europol upewnia się, że przekazanie tych danych nie będzie powodem:

a) utrudnień w prawidłowym wykonywaniu zadań leżących w zakresie kompetencji państwa członkowskiego;

b) zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskiego lub innej formy naruszenia jego interesów.

4. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy:

TYTUŁ III WYMIANA INFORMACJI ROZDZIAŁ I

a) jest to konieczne w poszczególnych przypadkach w celu zapobiegania przestępstwom objętym kompetencją Euro­ polu lub ich zwalczania; oraz

Otrzymywanie informacji Artykuł 8 Otrzymywanie informacji przed wejściem porozumienia w życie b) Europol zawarł z danymi stronami trzecimi porozu­ mienie operacyjne, które pozwala na przekazywanie takich danych na podstawie oceny – dokonanej zgodnie z art. 5 ust. 4 – potwierdzającej, że te strony trzecie zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Przed wejściem w życie porozumienia lub uzgodnień roboczych z organem UE lub ze stroną trzecią Europol może – zgodnie z art. 22 ust. 3 i art. 23 ust. 3 decyzji o Europolu – bezpo­ średnio otrzymywać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe i informacje niejawne, w zakresie w jakim jest to niezbędne do właściwego wykonywania jego zadań wymienio­ nych w art. 5 decyzji o Europolu.

5. Przekazywanie informacji niejawnych przez Europol jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy:

ROZDZIAŁ II

Przekazywanie informacji Artykuł 9 Warunki przekazywania informacji organom UE i stronom trzecim Europol może przekazywać informacje organowi UE lub stronie trzeciej wyłącznie na poniższych warunkach:

a) między Europolem a danym organem UE lub daną stroną trzecią zawarte zostało porozumienie o poufności, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 2; oraz

b) w przypadku przekazywania danych stronom trzecim – jest to konieczne w poszczególnych przypadkach w celu zapobiegania przestępstwom objętym kompetencją Euro­ polu lub ich zwalczania.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/9

Artykuł 10 Odpowiedzialność za przekazywanie danych Europol jest odpowiedzialny za to, by przekazywanie danych odbywało się w sposób zgodny z prawem. Europol prowadzi ewidencję wszystkich przypadków przekazania danych na mocy niniejszych przepisów oraz podstaw takiego przekazania. Prze­ kazywanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy odbiorca zobowiąże się do wykorzystania tych danych jedynie do celów, do jakich zostały przekazane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.