Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - Strona 6

Strona 6 z 6

2. Negocjując porozumienia, Europol dokłada wszelkich starań, by zapewnić, jeżeli to możliwe, by państwo trzecie wyznaczyło jeden właściwy organ jako organ pełniący rolę

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/11

ROZDZIAŁ VI

Szczególne warunki otrzymywania przez Europol informacji od stron trzecich Artykuł 19 Ocena źródła i informacji 1. W celu określenia wiarygodności informacji otrzymanych przez Europol, jak również wiarygodności ich źródła, Europol zwraca się do organu UE lub do strony trzeciej o ocenę – o ile to możliwe – informacji i jej źródła zgodnie z kryteriami okre­ ślonymi w art. 12 decyzji Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonaw­ czych dotyczących plików roboczych do celów analizy stoso­ wanych przez Europol (1) („przepisy dotyczące plików robo­ czych do celów analizy stosowanych przez Europol”). 2. W razie braku takiej oceny Europol próbuje – o ile to możliwe – ocenić wiarygodność źródła lub informacji na podstawie już posiadanych informacji, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 12 przepisów dotyczących plików robo­ czych do celów analizy stosowanych przez Europol. 3. Europol oraz organ UE lub strona trzecia mogą w porozumieniach ogólnie ustalić, jak zgodnie z kryteriami określonymi w art. 12 przepisów dotyczących plików robo­ czych do celów analizy stosowanych przez Europol należy oceniać określony typ informacji i określone źródła. Artykuł 20 Poprawianie i usuwanie informacji otrzymanych przez Europol 1. Porozumienia przewidują, że organ UE lub strona trzecia informują Europol o poprawieniu lub usunięciu przez nie infor­ macji przekazanych Europolowi. 2. Gdy organ UE lub strona trzecia informują Europol o poprawieniu lub usunięciu przez nie informacji przekazanych Europolowi, Europol odpowiednio poprawia lub usuwa te infor­ macje. Europol nie usuwa tych informacji, jeżeli nadal ma potrzebę ich przetwarzania na użytek danego pliku roboczego


do celów analizy lub jeżeli – w przypadku przechowywania tych informacji w innym pliku danych Europolu – Europol jest nimi nadal zainteresowany na podstawie informacji opera­ cyjnych, które wykraczają poza informacje będące w posiadaniu przekazującego organu UE lub przekazującej strony trzeciej. Europol informuje dany organ UE lub daną stronę trzecią o fakcie dalszego przechowywania takich informacji. 3. Jeżeli Europol ma powody przypuszczać, że dostarczone informacje są niedokładne lub nieaktualne, informuje o tym organ UE lub stronę trzecią, które dostarczyły tych informacji, i zwraca się do nich o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Jeżeli Europol poprawia lub usuwa informacje zgodnie z art. 31 ust. 1 decyzji o Europolu, informuje on o poprawieniu lub usunięciu dostarczający organ UE lub dostarczającą stronę trzecią. 4. Bez uszczerbku dla art. 31 decyzji o Europolu nie prze­ twarza się informacji, które państwo trzecie uzyskało najwyraź­ niej z oczywistym naruszeniem praw człowieka. 5. Porozumienia przewidują, że organ UE lub strona trzecia informują Europol – o ile to możliwe – w przypadku gdy organ UE lub strona trzecia mają powody przypuszczać, że dostar­ czone informacje są niedokładne lub nieaktualne.

TYTUŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 21 Wejście w życie Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

(1) Zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.