Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 10

Strona 10 z 20

wszystkich podmiotów była analogiczna w momencie, w którym stosowały one olej do produkcji, a więc w tym samym stopniu zainteresowane były celem pomocy (złagodzenie skutków wzrostu cen produktów naftowych), niezależnie od ich statusu prawnego. Fakt, że w analogicznej sytuacji niektórzy mogli skorzystać z większych zwolnień niż inni, świadczy o tym, że pomoc zawiera element selektywności.

(64)

W odniesieniu do argumentu, według którego pomoc nie przesądza o prawidłowości funkcjonowania rynku wewnętrznego i nie powoduje zakłócenia konkurencji, Komisja odrzuca argument władz włoskich. W rzeczywistości: — w decyzji, na którą powołują się władze włoskie w motywie 52 niniejszego uzasadnienia, stwierdza się, że istnieją takie przypadki pomocy państwa, które mogłyby być zatwierdzone na podstawie odstępstwa przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu; odstępstwo to nie może jednak być wyko­ rzystane do wykazania braku elementów pomocy państwa w analizowanej pomocy (to twierdzenie ma zastosowanie również do argumentu wysuwa­ nego przez władze włoskie i opisanego w motywie 53 niniejszego uzasadnienia), — dane podane w motywie 54 niniejszego uzasadnienia nie są kompletne (14 regionów na 20) i nie ma żadnej podstawy, by stwierdzić, że są reprezenta­ tywne: nie jest możliwe wywnioskowanie, czy regiony, których dotyczą dane, to regiony, w których uprawy szklarniowe są bardziej rozpo­ wszechnione; ponadto dane dotyczące zużycia w sektorze rolnym świadczą raczej o tym, że olej stanowi ważny środek produkcji rolnej. W każdym razie wystarczy, że pomoc wzmocni pozycję konku­ rencyjną przedsiębiorstwa w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw uczestniczących w wewnątrz­ wspólnotowej wymianie handlowej, aby ta pomoc spowodowała zakłócenie konkurencji i wpłynęła na wymianę handlową między państwami członkow­ skimi (11). Tak dzieje się w analizowanym przypadku, ponieważ przyznane zwolnienie sprzyja przedsiębior­ stwom włoskim, które prowadzą szklarniowe uprawy produktów rolnych, w porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi w tym samym sektorze w innych państwach członkowskich.


(61)

Należy przede wszystkim podkreślić, że żadne polityczne porozumienie nie może zmienić pojęcia pomocy zdefi­ niowanego w sposób obiektywny w Traktacie. W odniesieniu do argumentu, że zwolnienia uzasadnione są charakterem i ogólnymi cechami systemu podatko­ wego, Komisja uważa, że specjalnych zwolnień z podatku akcyzowego, ograniczonych do jednego rodzaju produkcji (w analizowanym przypadku – produkcja szklarniowa, która skorzystała z większych zwolnień w porównaniu z uprawami na otwartym polu) nie można uzasadniać charakterem czy logiką systemu podatkowego, gdy prawo wspólnotowe zobo­ wiązuje państwa członkowskie, z zasady, do naliczania podatku akcyzowego (10). To samo twierdzenie ma zasto­ sowanie, gdy prawo wspólnotowe nie nakazuje przyzna­ wania tego rodzaju zwolnień. Argument, według którego zwolnienia obowiązują dla wszystkich upraw szklarnio­ wych, nie jest w tym przypadku właściwy, ponieważ całe gałęzie produkcji rolnej skorzystały ze zwolnień niższych niż te, które przyznano prowadzącym uprawy szklar­ niowe, i jeśli, jak twierdzą władze włoskie, ilości paliwa zwolnione z podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności, logika systemu podatkowego wymagałaby takiego samego zwolnienia dla wszystkich rodzajów dzia­ łalności opartych na stosowaniu oleju. Kwestia selektywności została już omówiona w motywie 58 niniejszego uzasadnienia. Co do odwołania do wyroku w sprawie T 233-04, w świetle motywów 25 i 26 niniejszego uzasadnienia Komisja stwierdza, że o ile prawdą jest, że podmioty działające w sektorze rolnym, używające oleju, mogły skorzystać ze zwolnień podatkowych, to jednak prowadzący uprawy szklarniowe skorzystali z większych zwolnień. Sytuacja faktyczna

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.