Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 11

Strona 11 z 20

(62)

(65)

(63)

Władze włoskie stwierdziły również, w odpowiedzi na wszczęcie pierwszego postępowania, że przedmiotowa pomoc nie stanowi pomocy państwa, ale winna być analizowana w świetle przepisów dyrektyw 92/81/EWG i 2003/96/WE. Władze włoskie wyciągnęły taki wniosek z argumentacji, według której istnienie pomocy państwa wyklucza fakt, że dyrektywa europejska przewiduje możliwość przyznawania zwolnienia z podatku. Taka argumentacja została powtórzona w odpowiedzi na nakaz udzielenia informacji wydany Włochom.


(10) Zob. decyzja Komisji 2006/323/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 12).

(11) TSWE, wyrok z dnia 17 września 1980 r. w sprawie 730/79, Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji, Rec. s. 2671.

L 327/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2009

(66)

Komisja nie może zgodzić się z taką argumentacją. Dyrektywa 92/81/EWG rzeczywiście mówi, w motywie szóstym, że państwa członkowskie mogą stosować fakul­ tatywnie inne (…) zwolnienia (…), pod warunkiem że nie powoduje to zakłócenia konkurencji. Art. 8 ust. 2 tej samej dyrektywy stanowi ponadto, że państwa człon­ kowskie mogą stosować zwolnienia całkowite lub częściowe „z zastrzeżeniem innych przepisów Wspól­ noty”. Powołując się na ryzyko zaistnienia zakłócenia konkurencji, dyrektywa 92/81/EWG nie wyklucza, że zwolnienia mogą stanowić pomoc państwa. Warto przy­ pomnieć, że kompetencje w zakresie pomocy państwa są przyznane Komisji bezpośrednio w Traktacie i że kompe­ tencji tych nie może ograniczyć dyrektywa, której celem jest harmonizacja podatków na poziomie europejskim.

(72)

Komisja uważa, że odstępstwa przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu, dotyczące rozwoju gospodarczego niektórych regionów, nie mają zastosowania do analizo­ wanego programu, ponieważ nie obejmuje on pomocy przeznaczonej na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski, lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. W odniesieniu do odstępstwa przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu wystarczające jest stwierdzenie, że analizowany system podatkowy nie stanowi przedmiotu wspólnego europejskiego zainteresowania ani nie ma na celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce włoskiej. Pomoc nie jest ponadto przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturo­ wego w myśl odstępstwa przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. d) Traktatu. W związku z tym jedynym możliwym odstępstwem, na jakie można się powołać, jest odstępstwo przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, zgodnie z którym za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospo­ darczych, o ile nie zmienia warunków wymiany hand­ lowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Ponieważ pomoc, wynikająca z analizowanego programu, jest pomocą niezgłoszoną, jej zgodność ze wspólnym rynkiem należy analizować w świetle prze­ pisów dotyczących pomocy państwa, obowiązujących w momencie jej przyznawania, zgodnie z uściśleniem, jakie znajduje się w komunikacie Komisji w sprawie określenia zasad dotyczących uznania pomocy państwa za przyznaną bezprawnie (12). Co prawda motyw 172 nowych wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (13) uznaje za zgodne ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, niektóre przypadki pomocy przyznanej bezprawnie po wejściu w życie dyrektywy 2003/96/WE, to jednak ma on zastosowanie jedynie wówczas, gdy przestrzegane są warunki określone w tej dyrektywie i gdy nie ma żadnego rozróżnienia w ramach sektora rolnego. To samo dotyczy pomocy przyznanej bezprawnie na podstawie dyrektywy 92/81/EWG. Art. 1 ust. 1 dyrektywy 92/81/EWG stanowi, że „w myśl niniejszej dyrektywy państwa członkowskie nałożą ujed­ nolicony podatek akcyzowy od olejów mineralnych”. W ust. 2 tego samego artykułu uściśla się, że państwa członkowskie ustalą swoje stawki zgodnie z dyrektywą Rady 92/82/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie ujednolicania stawek podatku akcyzowego od olejów mineralnych (14).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.