Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 12

Strona 12 z 20

(73)

(67)

Ponadto dyrektywa 2003/96/WE określa, w motywach 15 i 24, że środki, mające na celu ustanowienie zróżni­ cowanych stawek podatkowych, muszą być zgodne z przepisami, które regulują rynek wewnętrzny i konkurencję, aby nie powodować zakłócenia konku­ rencji. Obowiązek stosowania zasad konkurencji potwier­ dzony jest również w art. 26 tej samej dyrektywy, w którym zwraca się uwagę na fakt, że środki, o których mowa, mogą stanowić pomoc państwa i muszą w takim przypadku być notyfikowane zgodnie z art. 88 ust. 3 traktatu WE. Wspomniany artykuł stanowi wyraźnie, że przekazywanie Komisji informacji zgodnie z dyrektywą nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku notyfikowania pomocy, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.


(74)

(75)

(68)

Wreszcie same władze włoskie stwierdzają (zob. motyw 39 niniejszego uzasadnienia), że zastosowanie zwolnienia powoduje zakłócenie konkurencji, co jest charaktery­ stycznym elementem pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

(76)

(69)

Zważywszy na powyższe, Komisja stwierdza, że zwol­ nienia z podatku akcyzowego stosowane w ramach anali­ zowanego programu pomocy stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

(70)

Niemniej w przypadkach przewidzianych w art. 87 ust. 2 i 3 Traktatu niektóre środki można uznać, w drodze odstępstwa, za zgodne ze wspólnym rynkiem.

(77)

(71)

Odstępstwa przewidziane w art. 87 ust. 2 Traktatu, doty­ czące pomocy o charakterze socjalnym przyznawanej indywidualnym konsumentom, pomocy mającej na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło­ wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, a także pomocy przyznawanej gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec, nie mają zastosowania w analizowanym przypadku, niezależnie od tego, kto jest beneficjentem pomocy.

(12) Dz.U. C 119 z 22.5.2002, s. 22. (13) Dz.U. C 319 z 27.12.2006, s. 1. (14) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 19. Stawka podatku akcyzowego od oleju stosowanego do ogrzewania szklarni podana jest w motywie 43.

12.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/15

(78)

W art. 5 ust. 2 dyrektywy 92/82/EWG ustala się stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego na 18 ecu za 1 000 litrów, jeśli olej używany jest do silników stacjo­ narnych, urządzeń i maszyn używanych w budownictwie, pracach techniczno-inżynieryjnych i robotach publicznych, do pojazdów przeznaczonych do użytko­ wania poza drogami publicznymi lub pojazdów, które nie otrzymały homologacji uprawniającej do użytko­ wania ich głównie na drogach publicznych. W art. 2 ust. 2 dyrektywy 92/81/EWG uściśla się, że „wszelkie oleje mineralne inne niż te, dla których poziom podatku akcyzowego określony został w dyrektywie w sprawie stawek podatku 92/82/EWG, objęte są podat­ kiem akcyzowym, o ile są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwo grzewcze lub silnikowe. Stawkę podatku pobieranego od tych olejów ustala się, zależnie od sposobu ich wyko­ rzystania, w wysokości stawki równorzędnego paliwa grzewczego lub silnikowego” (kwota 13 EUR podana przez władze włoskie, o czym mowa powyżej w motywie 43 niniejszego uzasadnienia, to kwota podatku akcyzowego mającego zastosowanie do paliwa grzewczego lub silnikowego, innymi słowy podatku akcyzowego od oleju ciężkiego ustalonego w wysokości 13 EUR za 1 000 kg w art. 6 tej samej dyrektywy). W art. 8 ust. 2 dyrektywy 92/81/EWG przewiduje się jednak, że „z zastrzeżeniem innych przepisów Wspól­ noty, państwa członkowskie mają prawo stosować zwol­ nienia całkowite lub częściowe, a także obniżenia stawek podatku od olejów mineralnych używanych pod kontrolą podatkową […] wyłącznie w ramach prac rolnych i ogrodniczych, a także w leśnictwie i rybołówstwie słod­ kowodnym”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.