Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 13

Strona 13 z 20

Zgodnie z dyrektywą 2003/96/WE, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. (15), minimalna stawka podatku akcyzowego od oleju opałowego ustalona jest na 21 EUR za 1 000 litrów (art. 9 dyrektywy oraz tabela C załącznika I do tej dyrektywy). Dyrektywa ta zawiera ponadto w art. 15 ust. 3 przepis analogiczny do przepisu art. 8 ust. 2 dyrektywy 92/81/EWG, zgodnie z którym „państwa członkowskie mogą stosować poziom opodat­ kowania obniżany do zera do produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanej w pracach rolni­ czych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie”. Zgodnie z przepisami obydwu dyrektyw było więc możliwe przyznanie całkowitych zwolnień z podatku akcyzowego. Niemniej, ponieważ analizowany program pomocy wprowadza rozróżnienie między zwolnieniami z podatku akcyzowego, które sprzyja niektórym gospo­ darstwom rolnym, nie może on być uznany za zgodny ze wspólnym rynkiem w świetle motywu 172 wytycz­ nych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (16). W całym okresie, stanowiącym przedmiot dwóch postę­ powań wszczętych w związku ze zwolnieniami z podatku akcyzowego (od 3 października 2000 r. do 31 grudnia 2004 r. – zob. motywy 25 i 27), zasadami


obowiązującymi w zakresie pomocy państwa były zasady określone w wytycznych rolniczych w sprawie pomocy w sektorze rolnym (17) (zwanych dalej wytycznymi rolni­ czymi z 2000 r.).

(84)

(79)

Komisja stwierdza, że ze względu na swój charakter (całkowite zwolnienie z podatku akcyzowego) pomoc ta stanowi jednostronną pomoc państwa przeznaczoną tylko na poprawę sytuacji finansowej producentów, nie przyczyniając się w żaden sposób do rozwoju sektora. Stwierdzenie to poparte jest faktem, że w przekazanych informacjach uzupełniających władze włoskie wyjaśniają, że przyznanie pomocy uzasadnione jest podwyżką cen ropy naftowej (zob. pkt 39 niniejszego uzasadnienia). Zgodnie z pkt 3.5 wytycznych rolniczych z 2000 r. tego rodzaju pomoc stanowi pomoc operacyjną niezgodną ze wspólnym rynkiem. Wytyczne rolnicze z 2000 r. umożliwiają jednak, w pkt 5.5, zastosowanie wyjątku od przepisów cytowanego pkt 3.5 dla pomocy operacyjnej mającej na celu ochronę środowiska naturalnego. W szczególności pkt 5.5.4 wytycznych rolniczych z 2000 r. odnosi się do specjalnego przypadku częścio­ wych lub całkowitych zwolnień z podatków środowisko­ wych. W tym punkcie wytycznych Komisja, po przed­ stawieniu odpowiednich zastrzeżeń, stwierdziła, że ten rodzaj pomocy jest dopuszczalny pod warunkiem speł­ nienia łącznie następujących wymagań: — pomoc jest tymczasowa (maksymalny czas trwania pięć lat) i zmniejszająca się, — możliwe jest wykazanie, że pomoc jest niezbędna, by zrekompensować utratę konkurencyjności na skalę międzynarodową, — program pomocy stanowi rzeczywistą zachętę do ograniczenia stosowania przedmiotowych środków produkcji.

(85)

(86)

(87)

(80)

(81)

(88)

(82)

(83)

(15) Z wyjątkiem niektórych przepisów niemających zastosowania w przedmiotowym przypadku. (16) Zob. przyp. 13.

W analizowanym przypadku Komisja stwierdza, że pomoc nie zmniejsza się, ponieważ – w świetle różnych artykułów ustaw finansowych, które ustanawiały zwol­ nienia z podatku akcyzowego – zwolnienie jest częściowe do dnia 31 grudnia 2000 r., a następnie całko­ wite dla każdego z okresów, o których mowa w motywie 27 niniejszego uzasadnienia. Ponadto pomoc nie była tymczasowa, ponieważ – jeśli nie liczyć drugiego półrocza 2001 r.– zwolnienia były w rzeczywistości stałe w całym rozpatrywanym okresie. Władze włoskie powołały się na istnienie trudnej sytuacji w zakresie konkurencyjności (zob. motyw 42 niniejszego uzasad­ nienia), ale nie dostarczyły danych, które wykazałyby utratę konkurencyjności. Wreszcie wydaje się niepraw­ dopodobne, by system zwolnień, który z definicji powo­ duje, że paliwa są tańsze, mógł zachęcać beneficjentów do ograniczenia stosowania przedmiotowych środków produkcji (niezależnie od tego, czy chodzi o szklarnie czy też szerzej o same oleje opałowe, jeśli uznaje się je za środki produkcji).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.