Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 15

Strona 15 z 20

(98)

(93)

Komisja stwierdza, że podatki akcyzowe, będące przed­ miotem zwolnień, należy uznać za podatki istniejące w analizowanym okresie, ponieważ – oprócz argu­ mentów przedstawionych w motywie 95 niniejszego uzasadnienia – decyzje o wprowadzeniu zwolnień podej­ mowano co roku w poszczególnych ustawach finanso­ wych, a nie w dowolnej ustawie przyjętej z automatycznymi odstępstwami w dowolnym momencie rozpatrywanego okresu. Ponadto, jak już Komisja zauważyła w motywie 95 niniejszego uzasad­ nienia, władze włoskie nie zakwestionowały faktu, że analizowane podatki mają charakter „podatku istnieją­ cego” i nigdy nie twierdziły, że podatki te zostały usta­ nowione niedawno.


(94)

(99)

Pkt 51.2 wytycznych z 2001 r. – jak podano w motywie 40 niniejszego uzasadnienia – przewiduje możliwość zastosowania do podatków istniejących warunków dopuszczających, mających zastosowanie do nowych podatków, wymienionych w pkt 51.1, pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch następujących warunków:

(18)

Dz.U. C 72 z 10.3.1994, s. 3. (19) Zob. przyp. 5.

— podatek, o którym mowa, musi mieć zauważalny pozytywny wpływ w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,

12.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/17

— decyzje w sprawie zastosowania odstępstw w stosunku do zainteresowanych przedsiębiorstw muszą być podjęte w chwili przyjęcia podatku lub te odstępstwa muszą stanowić konieczność wynika­ jącą z istotnych zmian warunków ekonomicznych, w związku z którymi przedsiębiorstwa znalazły się w trudnej sytuacji konkurencyjnej. W tym ostatnim wypadku, kwota obniżenia podatku nie może prze­ kraczać wzrostu kosztów wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych. Jeżeli wzrost kosztów już nie występuje, obniżenie podatku musi przestać obowiązywać.

(100) Komisja może przyznać, że taki podatek jak podatek

(103) Ponieważ jeden z warunków przywołanych w motywie

99 niniejszego uzasadnienia nie jest spełniony, nie można zastosować przepisów pkt 51.2, a w konsek­ wencji przepisów pkt 51.1 wytycznych z 2001 r.

(104) W związku z tym, nawet jeśli przepisy pkt 51.2 miałyby

zastosowanie, analizowanych zwolnień nie można by uznać za kwalifikowalne na podstawie pkt 51.1., który przewiduje:

akcyzowy od oleju opałowego, którego skutkiem jest podwyżka cen oleju, może zachęcić konsumentów do ograniczenia zużycia oleju i mieć pozytywny wpływ w dziedzinie ochrony środowiska. Niemniej zwolnienia te były ustanawiane rok po roku, a nawet z przerwą między dniem 1 lipca a dniem 31 grudnia 2001 r. (zob. motyw 27 niniejszego uzasadnienia), a władze włoskie nie wykazały ani nigdy nie twierdziły, że decyzje w sprawie zastosowania odstępstw podjęto w chwili przyjęcia podatku. Przeciwnie – władze włoskie podkre­ śliły, że decyzje w sprawie zastosowania odstępstw podjęto, by zapobiec zjawisku czysto koniunkturalnemu, tj. podwyżce cen paliw i olejów opałowych.

„Gdy ze względu na cele związane ze środowiskiem natu­ ralnym państwo członkowskie wprowadza nowy podatek w sektorze działalności lub od produktów, w odniesieniu do którego nie dokonano harmonizacji, lub gdy podatek przewidziany przez państwo członkowskie przekracza podatek przewidziany w prawodawstwie wspólnotowym, Komisja stoi na stanowisku, że decyzja o zwolnieniu na okres 10 lat bez stopniowego zmniejszania się tej formy pomocy może być uzasadniona w dwóch przypadkach: a) zwolnienia są uzależnione od zawarcia porozumień między zainteresowanym państwem członkowskim a przedsiębiorstwami uzyskującymi pomoc, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia przed­ siębiorstw zobowiązują się do osiągnięcia celów ochrony środowiska naturalnego w okresie obowiązy­ wania zwolnienia, lub gdy przedsiębiorstwa zawierają dobrowolne porozumienia mające taki sam skutek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.