Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 17

Strona 17 z 20

1 lit. a) między państwem członkowskim a przedsiębiorstwami uzyskującymi pomoc lub że podobne porozumienia zostały dobrowolnie podpisane przez beneficjentów (Komisja nie została powiadomiona o żadnym porozumieniu). Władze włoskie podkreśliły ponadto, że kwestionowane zwolnienia zostały przy­ znane, by zaradzić trudnej koniunkturze, ale nigdy nie poinformowały o jakiejkolwiek rekompensacie w zakresie ochrony środowiska zażądanej w zamian od benefic­ jentów.

rok zmiany wysokości stawki podatku akcyzowego wyniosły: – 5,4 % między 1999 r. a 2000 r., – 1,6 % między 2000 r. a 2001 r., + 9,5 % między 2001 r. a 2002 r. i – 0,5 % między 2002 r. a 2003 r. Wynika stąd, że podatek akcyzowy stale malał, poza okresem między 2001 r. a 2002 r. Wzrostu odnotowanego w tym okresie nie można jednak uznać za podwyższenie w znacznym stopniu, ponieważ w praktyce nie miało żadnego wpływu na poziom cen oleju opałowego w momencie wprowadzenia na rynek (z danych poda­ nych w tabeli wynika, że cena oleju opałowego w momencie wprowadzenia na rynek w trakcie tych dwóch lat zwiększyła się tylko o 2,2 %). W tym przy­ padku nie można więc zastosować przepisów pkt 52 wytycznych z 2001 r.


(109) Wreszcie w pkt 53 wytycznych z 2001 r. stwierdza się,

że „w przypadku gdy obniżenie dotyczy podatku, który został zharmonizowany na poziomie wspólnotowym, i gdy podatek krajowy jest niższy lub równy minimum wspólnotowemu […], każde przyznane zwolnienie musi spełniać warunki ustanowione w pkt 45 i 46, a w każdym razie musi podlegać wyraźnemu zatwierdzeniu takiego odstępstwa od minimum wspólnotowego”.

(106) Wyżej cytowane rozwiązanie alternatywne do zawarcia

porozumień, przewidziane w pkt 51.1. lit. b), nie może mieć zastosowania w analizowanym przypadku, ponieważ w części rozpatrywanego okresu, późniejszej w stosunku do wejścia w życie wytycznych z 2001 r., prowadzący uprawy szklarniowe skorzystali z całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego, a więc nie zapłacili kwoty wyższej od minimum wspól­ notowego (20) w takiej wysokości, by stanowiło to dla nich zachętę do działania na rzecz ochrony środowiska, jak przewidziano w tych przepisach w odniesieniu do przypadków, gdy obniżka dotyczy podatku wspólnoto­ wego.

(110) Pkt 45 wytycznych z 2001 r. określa, że czas trwania

pomocy musi być ograniczony do pięciu lat, jeśli pomoc jest „zmniejszająca się”, a intensywność pomocy może wynosić do 100 % kosztów dodatkowych (21) w pierwszym roku, jednak musi obniżać się liniowo do zera przed upływem piątego roku.

(111) Pkt 46 wytycznych z 2001 r. określa, że w przypadku

pomocy „niezmniejszającej się”, czas jej trwania jest ogra­ niczony do pięciu lat, a jej intensywność nie może prze­ kraczać 50 % kosztów dodatkowych.

(107) W pkt 52 wytycznych z 2001 r. stwierdza się jednak, że

w przypadku gdy istniejący podatek został w znacznym stopniu podwyższony, a państwo członkowskie stoi na stanowisku, że przyznanie odstępstw niektórym przedsię­ biorstwom jest niezbędne, warunki wymienione w pkt 51.1, dotyczące nowych podatków, mają zastosowanie w drodze analogii. Należy więc przeanalizować przede wszystkim, czy podatek akcyzowy został w znacznym stopniu podwyższony.

(112) W rozpatrywanym przypadku Komisja stwierdziła już, że

pomoc nie była „zmniejszająca się” (zob. motyw 88 niniejszego uzasadnienia). W konsekwencji można by zastosować do niej przepisy pkt 46 wytycznych. Jednak informacje przekazane przez władze włoskie nie pozwa­ lają Komisji w żaden sposób stwierdzić, że intensywność pomocy była ograniczona do 50 % dodatkowych kosztów produkcji wynikających z podatku akcyzowego w porównaniu z cenami rynkowymi produktów otrzy­ mywanych z upraw szklarniowych.

(108) Z tabeli podanej w motywie 46 niniejszego uzasadnienia

wynika, że podatek akcyzowy nie został w znacznym stopniu podwyższony, ponieważ jego stawka kształto­ wała się następująco: – 5,4 % w latach 1999–2000, – 6,98 % w latach 1999–2001, + 1,9 % w latach 1999–2002 i + 1,3 % w latach 1999–2003. Z roku na

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.