Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 19

Strona 19 z 20

(119) Oprócz powyższego stwierdza się, że indywidualnej

pomocy przyznanej w ramach analizowanego programu, która w momencie wypłacania spełnia warunki przewi­ dziane w rozporządzeniu Komisji przyjętym na podstawie przepisów art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 (24) (rozporządzenie de minimis), nie uznaje się za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Trak­ tatu.

(120) W

chwili przyznawania analizowanej pomocy nie obowiązywały jeszcze przepisy wspólnotowe, które regu­ lowały kwestię pomocy de minimis w sektorze rolnym.


(121) Pierwszymi

przepisami wspólnotowymi przyjętymi w tym zakresie były przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (25).

XI. WNIOSEK (117) Komisja stwierdza, że Włochy bezprawnie realizowały

(122) Zgodnie

przedmiotowy program pomocy z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu. Powyższa analiza wykazuje, że pomoc nie może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, ponieważ nie spełnia warunków wytycznych rolniczych z 2000 r. i z 2007 r. ani wytycznych środowiskowych z 1994 r. i z 2001 r. Ponadto analiza wykazała, że sam fakt istnienia dyrektyw nie może uzasadniać stosowania środków, które mogą powodować zakłócenie konku­ rencji, a władze włoskie nie rozwiały wszystkich wątpli­ wości wyrażonych przez Komisję w chwili wszczynania postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu.

z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004, pomoc w wysokości nieprzekraczającej 3 000 EUR na danego beneficjenta w ciągu trzech lat (kwota ta obejmuje pomoc de minimis przyznawaną dla danego przedsiębiorstwa) nie wpływa na wymianę hand­ lową między państwami członkowskimi, nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniem konkurencji, a w konsekwencji nie jest objęta zakazem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 traktatu WE.

C 272 z 15.11.2007, s. 4. L 140 z 30.4.2004, s. 1. L 142 z 14.5.1998, s. 1. L 325 z 28.10.2004, s. 4.

(22) (23) (24) (25)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 327/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2009

(123) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1860/2004, ta

sama zasada ma zastosowanie do pomocy przyznanej przed wejściem w życie tego rozporządzenia, która spełnia wszystkie warunki określone w jego art. 1 i 3.

3. Odsetki nalicza się narastająco zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004. Artykuł 3 Odzyskanie pomocy przyznanej w ramach programu, o którym mowa w art. 1, odbywa się w sposób bezzwłoczny i skuteczny. Włochy zapewniają wykonanie niniejszej decyzji w terminie czterech miesięcy od daty jej notyfikacji. Artykuł 4 W terminie dwóch miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji Włochy przekazują następujące informacje: a) listę beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach programu, o którym mowa w art. 1, oraz łączną kwotę pomocy, jaką każdy z nich otrzymał w ramach tego programu; b) łączną kwotę (kwota główna i odsetki) do odzyskania od beneficjentów; c) szczegółowy opis środków już podjętych oraz środków planowanych w celu wykonania niniejszej decyzji; d) dokumenty potwierdzające, że beneficjenci otrzymali nakaz zwrotu pomocy. Do momentu całkowitego odzyskania pomocy przyznanej w ramach programu, o którym mowa w art. 1, Włochy na bieżąco informują Komisję o kolejnych środkach podejmowa­ nych na szczeblu krajowym w celu wykonania niniejszej decyzji. Na wniosek Komisji Włochy bezzwłocznie przedsta­ wiają informacje o środkach już podjętych oraz środkach plano­ wanych w celu wykonania niniejszej decyzji. Włochy dostar­ czają również szczegółowe informacje o kwocie pomocy oraz odsetkach już odzyskanych od beneficjenta. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.