Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 3

Strona 3 z 20

Władzom włoskim wyznaczono termin jednego miesiąca na udzielenie tych dodatkowych informacji. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony władz włoskich służby Komisji wysłały monit przekazem faksowym w dniu 15 października 2008 r., w którym informowały, że w przypadku braku odpowiedzi w dodatkowym terminie jednego miesiąca, zastrzegają sobie możliwość zaproponowania Komisji wydania nakazu udzielenia informacji na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999.


(16)

(9)

(10)

(17)

(11)

(18)

(12)

(19)

(13)

(20)

(14)

(21)

(2) Decyzja C(2003) 3802, przekazana Włochom pismem nr SG(2003) D/232244 z dnia 13 października 2003 r. (3) Dz.U. C 69 z 19.3.2004, s. 8.

(4) Dz.U. C 101 z 27.4.2005, s. 17. (5) Dz.U. C 37 z 3.2.2001, s. 3.

L 327/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2009

(22)

W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. Komisja wydała Włochom nakaz, o którym mowa powyżej. (6)

(23)

W formie wiadomości elektronicznej z dnia 5 lutego 2009 r., zarejestrowanej dnia 9 lutego 2009 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej prze­ słało Komisji odpowiedź władz włoskich na cytowany nakaz.

(24)

W dniu 19 maja 2009 r., w wyniku spotkania z służbami Komisji w dniu 21 kwietnia 2009 r., władze włoskie przekazały kolejne pismo za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Włoch przy Unii Europejskiej.

te wynikały z faktu, że pomimo nakazu udzielenia infor­ macji władze włoskie nie przekazały żadnych danych, by wykazać kwalifikowalność zwolnień zgodnie z zasadami konkurencji (władze włoskie w rzeczywistości nie odpo­ wiedziały na ww. nakaz). Wątpliwości te wzmacniał dodatkowo problem kwalifikowalności zwolnienia z podatku akcyzowego w świetle przepisów dyrektywy Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych (7) oraz dyrektywy, która ją uchy­ liła, tj. dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elek­ trycznej (8).

II. OPIS (25)

IV. REAKCJA WŁADZ WŁOSKICH NA WSZCZĘCIE PIERWSZEGO POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 88 UST. 2 TRAKTATU (29)

Art. 5 ust. 5 rozporządzenia z mocą ustawy nr 268 z dnia 30 września 2000 r. stanowi, że w okresie od dnia 3 października do 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni, podatek akcyzowy naliczany jest w wysokości 5 % stawki przewidzianej dla oleju napędowego stosowanego jako paliwo.

(26)

Art. 6 ust. 1 tego samego rozporządzenia z mocą ustawy stanowi, że w tym samym okresie stawki podatku akcy­ zowego dla oleju napędowego stosowanego w rolnictwie wynoszą 22 % stawki mającej zastosowanie do oleju napędowego stosowanego jako paliwo, a podatek akcy­ zowy od benzyny wynosi 49 % zwykłej stawki.

W piśmie z dnia 21 czerwca 2004 r. władze włoskie stwierdzały, że zwolnienia z podatku akcyzowego nie można uznać za pomoc państwa, ale należy je anali­ zować w świetle art. 8 ust. 2 lit. f) i art. 15 ust. 3 dyrektywy 92/81/EWG i dyrektywy 2003/96/WE. Zdaniem władz włoskich uprawy szklarniowe zaliczają się do kategorii „upraw w sektorze rolnym i ogrodniczym”, w odniesieniu do których przepisy wspólnotowe zezwalają państwom członkowskim na stosowanie częściowych lub całkowitych zwolnień z podatku akcyzowego, a zwolnienie z podatku akcyzo­ wego w przypadku upraw szklarniowych nie powoduje żadnej dyskryminacji w sektorze rolnym i ogrodniczym ze względu na zróżnicowanie zwolnień, ponieważ wszystkie podmioty mogą w pełni swobodnie wybrać między uprawami na otwartym polu a uprawami szklar­ niowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.