Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 6

Strona 6 z 20

Ponieważ Włochy dysponują ograniczonymi zasobami, postanowiły zainterweniować wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących uprawy szklarniowe, ponieważ obniżki lub zwolnienia z podatku akcyzowego zostały wprowadzone w warunkach kryzysu wynikłego ze wzrostu cen produktów opałowych. W tym zakresie władze włoskie przypominają, że w kompetencji Komisji nie leży inter­ weniowanie w wybory priorytetów dokonywane przez państwo członkowskie.

(40)

c) fakt, że środek nie przesądza o prawidłowości dzia­ łania rynku wewnętrznego i nie powoduje zakłócenia konkurencji, jest faktem obiektywnym i powoduje, że wielkość oszczędności uzyskanych przez produ­ centów dzięki tej pomocy nie ma znaczenia.


VIII. ODPOWIEDŹ WŁADZ WŁOSKICH NA NAKAZ UDZIELENIA INFORMACJI Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. (36)

W piśmie z dnia 5 lutego 2009 r. władze włoskie przede wszystkim ponownie poruszyły temat zgodności pomocy z przepisami dyrektywy 92/81/EWG, która ich zdaniem nie wyjaśnia wystarczająco kwestii zgodności zwolnienia lub obniżki stawki podatku akcyzowego z przepisami w zakresie konkurencji.

W odniesieniu do ewentualnej możliwości zastosowania wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (zob. motyw 20 niniejszego uzasadnienia) władze włoskie stwierdzają, że przyznana obniżka podatku akcyzowego jest zgodna z przepisami tych wytycznych i dlatego można skorzystać z przewidzianych w tym dokumencie odstępstw, ponieważ, ich zdaniem, są to podatki istnie­ jące w rozumieniu pkt 51.2 wytycznych; punkt ten prze­ widuje, że w przypadku podatków istniejących pomoc operacyjna przyznana w formie obniżki lub zwolnienia z podatków jest dopuszczalna pod warunkiem równo­ czesnego spełnienia dwóch następujących warunków:

— podatek, o którym mowa, musi mieć zauważalny pozytywny wpływ w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,

(37)

Celem zilustrowania swojego stanowiska władze włoskie odwołują się do art. 8 dyrektywy, zgodnie z którym „z zastrzeżeniem innych przepisów Wspólnoty, państwa członkowskie mają prawo stosować zwolnienia całkowite lub częściowe, a także obniżenia stawek podatku od olejów mineralnych używanych pod kontrolą podatkową […] wyłącznie w ramach prac rolnych i ogrodniczych, a także w leśnictwie”.

(38)

Zdaniem władz włoskich wyrażenie „z zastrzeżeniem innych przepisów”, użyte w tym artykule, nie ustanawia obowiązku przestrzegania europejskich zasad konku­ rencji, jak to natomiast jest w przypadku art. 26 dyrek­ tywy 2003/96/WE; władze włoskie utrzymują, że jeśli te dwie dyrektywy przewidywałyby ten sam obowiązek, prawodawca wspólnotowy wyraziłby to w sposób wyraź­ niejszy w art. 26 dyrektywy 2003/96/WE. Wniosek władz włoskich jest więc taki, że, uwzględniając przepisy art. 8 dyrektywy 92/81/EWG, państwa członkowskie mogą zgodnie z prawem stosować obniżki lub zwol­ nienia z podatku akcyzowego w sektorze ogrodniczym.

— decyzje w sprawie zastosowania odstępstw w stosunku do zainteresowanych przedsiębiorstw muszą być podjęte w chwili przyjęcia podatku lub te odstępstwa muszą stanowić konieczność wynika­ jącą z istotnych zmian warunków ekonomicznych, w związku z którymi przedsiębiorstwa znalazły się w trudnej sytuacji konkurencyjnej. W tym ostatnim wypadku, kwota obniżenia podatku nie może prze­ kraczać wzrostu kosztów wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych. Jeżeli wzrost kosztów już nie występuje, obniżenie podatku musi przestać obowiązywać.

(41)

Zdaniem władz włoskich podatek akcyzowy od paliw stosowanych w rolnictwie, a w szczególności od gazu opałowego, może być uznany za podatek środowiskowy (eko-podatek) i ma on pozytywny wpływ w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, ponieważ zachęca producentów do ograniczenia zużycia paliw.

12.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.