Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 9

Strona 9 z 20

Mechanizacji Rolnictwa), dotyczącej zużycia oleju z 20 regionów włoskich wynika, że ilość olej w szklarniach (167 436 001 litr) stanowiła 11,77 % całkowitego zużycia oleju rolniczego w r. i 10,67 % w 2003 r.

w 14 użyta tylko 2002

(50)

(55)

Po udzieleniu tych wyjaśnień na poparcie tezy, że przed­ miotowe zwolnienia nie zawierają elementów pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, władze włoskie przypominają o poziomym charakterze zwol­ nień, kładąc nacisk na fakt, że wszyscy producenci rolni mogliby skorzystać z pomocy, gdyby prowadzili uprawy szklarniowe oraz podkreślają, że kryterium niedyskryminowania nie może być stosowane wstecz ze względu na uzasadnioną gwarancję i pewność prawa.


X. OCENA (56)

(51)

Niniejsza decyzja dotyczy różnicy między zwolnieniem z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni z jednej strony a zwolnieniem z podatku akcyzowego od oleju stosowanego jako paliwo z drugiej strony.

(57)

Uwzględniając argumenty przedstawione przez władze włoskie w odpowiedziach na wszczęcie postępowania, należy przede wszystkim zbadać, czy program pomocy zawiera elementy pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE.

(52)

(58)

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu wszelka pomoc przy­ znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę hand­ lową między państwami członkowskimi.

(53)

(59)

(54)

(9) SPI, wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r., Niderlandy przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-00591.

Analizowana pomoc odpowiada tej definicji nie tylko dlatego, że finansowana jest przy użyciu zasobów państwowych (zwalniając podatników z podatku akcyzo­ wego, państwo rezygnuje z określonych wpływów, jakie w przeciwnym razie mogłoby zainkasować), ale również dlatego, że sprzyja niektórym przedsiębiorstwom (przed­ siębiorstwa z sektora rolnego i – wśród nich – te, które prowadzą uprawy szklarniowe) oraz może wpłynąć na wymianę handlową i zakłócić konkurencję zważywszy na pozycję, jaką Włochy zajmują w produkcji rolnej w systemie upraw szklarniowych (np. w 2000 r. i w 2003 r. Włochy zajmowały drugie miejsce wśród państw producentów Unii Europejskiej pod względem powierzchni szklarni przeznaczonych na produkcję świe­ żych warzyw; w 2000 r. i 2001 r. Włochy były pierw­ szym producentem warzyw w Unii Europejskiej i wreszcie w okresie, do którego odnoszą się wszczęte postępowania, Włochy były drugim krajem europejskim pod względem powierzchni przeznaczonych na uprawy szklarniowe).

12.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/13

(60)

W trakcie analizowania pomocy władze włoskie podniosły liczne argumenty na obronę twierdzenia, że pomoc nie zawiera elementów pomocy państwa: — zgodnie z porozumieniem politycznym zawartym przez Radę i Komisję podczas Rady ECOFIN w dniu 19 marca 2003 r., odstępstwa od ogólnego systemu [podatkowego] lub zróżnicowanie w jego ramach, uzasadnione charakterem lub ogólnymi cechami systemu podatkowego, nie stanowią pomocy państwa; ponadto we Włoszech zwolnienia wpisują się w logikę włoskiego systemu podatkowego, ponieważ obowiązują dla wszystkich upraw szklar­ niowych oraz dlatego, że ilości paliw zwolnione z podatku akcyzowego uzależnione są od prowa­ dzonej działalności, — z szacunkowych i dostępnych danych wynika, że analizowana pomoc „nie przesądza o prawidłowości funkcjonowania rynku wewnętrznego i nie powoduje zakłócenia konkurencji” (zob. motywy 30 i 31), — zwolnienia nie są ani selektywne ani nie zakłócają konkurencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.