Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 7

(9)

Środki handlowe przewidziane w niniejszym rozporzą­ dzeniu powinny uwzględnić fakt, że Serbia i Kosowo stanowią odrębne obszary celne. Wspólnota zawarła z Serbią Porozumienie w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi (1). Albania, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Czarnogóra powinny pozostać beneficjen­ tami niniejszego rozporządzenia jedynie w takim zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie przewiduje koncesje korzystniejsze od istniejących w ramach systemów umownych między Wspólnotą a tymi krajami. Do celów procedur poświadczania pochodzenia i współpracy administracyjnej, powinny zostać zastoso­ wane odpowiednie przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają­ cego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2). Ze względu na racjonalizację i uproszczenie należy zapewnić, aby Komisja mogła, po konsultacji z Komitetem Kodeksu Celnego i bez naruszania szcze­ gólnych procedur przewidzianych w niniejszym rozpo­ rządzeniu, wprowadzić konieczne zmiany i poprawki techniczne niezbędne dla niniejszego rozporządzenia. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporzą­ dzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (3). Porozumienia przewidziane w niniejszym rozporzą­ dzeniu dotyczące przywozu powinny zostać przedłużone na podstawie warunków ustanowionych przez Radę oraz w świetle doświadczenia zdobytego w przyznawaniu tych porozumień w ramach niniejszego rozporządzenia. Należy ograniczyć czas trwania porozumień do dnia 31 grudnia 2010 r.,


z Bośni i Hercegowiny lub z obszarów celnych Serbii lub Kosowa korzysta z koncesji przewidzianych w art. 3. 3. Produkty pochodzące z Albanii, Chorwacji, Byłej Jugosło­ wiańskiej Republiki Macedonii lub Czarnogóry podlegają w dalszym ciągu, w przypadkach gdy tak wskazano, przepisom niniejszego rozporządzenia lub innym środkom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, które są korzystniejsze od koncesji handlowych przewidzianych w ramach umów dwustronnych między Wspólnotą i tymi krajami. Artykuł 2 Warunki uprawniające do porozumień preferencyjnych 1. Uprawnienie do korzystania z porozumień preferencyj­ nych wprowadzonych przez art. 1 jest uwarunkowane: a) zgodnością z definicją „produktów pochodzących” ustaloną w części I, tytuł IV, rozdział 2, sekcja 1, podsekcja 1 rozpo­ rządzenia (EWG) nr 2454/93; b) wstrzymaniem się krajów i terytoriów, o których mowa w art. 1 od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym oraz nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym odnośnie do przywozu pochodzącego ze Wspólnoty lub od podnoszenia dotychcza­ sowych poziomów ceł lub opłat, bądź od wprowadzania jakichkolwiek innych ograniczeń od dnia 30 września 2000 r.; oraz c) zaangażowaniem beneficjentów w efektywną współpracę administracyjną ze Wspólnotą w celu zapobiegania ryzyku nadużyć finansowych. 2. Bez uszczerbku dla warunków przewidzianych w ust. 1 uprawnienie do korzystania z porozumień preferencyjnych wprowadzonych przez art. 1 jest uwarunkowane gotowością krajów będących beneficjentami do zaangażowania się w efektywne reformy gospodarcze i współpracę regionalną z innymi krajami objętymi procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, w szczególności poprzez ustanowienie strefy wolnego handlu zgodnie z art. XXIV GATT z 1994 r. i innymi stosownymi przepisami WTO. W przypadku niezgodności w tym zakresie Rada może, na wniosek Komisji, podjąć stosowne środki kwalifikowaną więk­ szością głosów. Artykuł 3 Produkty rolne — kontyngenty taryfowe 1. W odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa i wina, wymienionych w załączniku I i pochodzących z krajów i terytoriów, o których mowa w art. 1, opłaty celne stosowane wobec przywozu do Wspólnoty zostają zawieszone na okres, na poziomach i w zakresie kontyngentów taryfowych Wspólnoty oraz na warunkach wskazanych dla każdego produktu i każdego pochodzenia określonego w tym załącz­ niku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.