Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 7

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Porozumienia preferencyjne 1. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustanowionych w art. 3, produkty pochodzące z Bośni i Hercegowiny lub z obszarów celnych Serbii lub Kosowa, inne niż ujęte w pozycjach nr 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 i 2204 Nomenklatury Scalonej, zostają dopuszczone do przywozu na obszar Wspólnoty bez ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym i podlegają zwolnieniu z opłat celnych i opłat o skutku równo­ ważnym. 2. Przywóz produktów cukrowniczych objętych pozycjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej, pochodzących


(1) Dz.U. L 90 z 8.4.2005, s. 36. (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. (3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/3

2. Opłaty celne stosowane wobec przywozu do Wspólnoty młodej wołowiny zdefiniowanej w załączniku II i pochodzącej z krajów i terytoriów, o których mowa w art. 1 ust. 1, stanowią 20 % cła ad valorem i 20 % określonego cła, jak ustalono we Wspólnej Taryfie Celnej, w ramach rocznego kontyngentu tary­ fowego 11 475 ton wyrażonych w masie tuszy. Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego 11 475 ton jest rozdzielana między kraje i terytoria będące beneficjentami, jak następuje: a) 1 500 ton (masy tuszy) młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny; b) 9 175 ton (masa tuszy) młodej wołowiny pochodzącej z obszarów celnych Serbii lub Kosowa. Przywóz do Wspólnoty młodej wołowiny zdefiniowanej w załączniku II i pochodzącej z Albanii nie korzysta z koncesji taryfowej. Wnioskom w sprawie przywozu w ramach tych kontyngentów towarzyszą świadectwa autentyczności wydawane przez właściwe władze kraju wywozu i potwierdzające, że towary pochodzą z danego kraju lub terytorium i odpowiadają definicji zawartej w załączniku II niniejszego rozporządzenia. Świa­ dectwo to zostaje sporządzone przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. usta­ nawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozpo­ rządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1). 3. Przywóz produktów cukrowniczych objętych pozycjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej, pochodzących z Bośni i Hercegowiny oraz obszarów celnych Serbii lub Kosowa, podlega następującym rocznym bezcłowym kontyn­ gentom taryfowym: a) 12 000 ton (waga netto) dla produktów cukrowniczych pochodzących z Bośni i Hercegowiny; b) 180 000 ton (waga netto) dla produktów cukrowniczych pochodzących z obszarów celnych Serbii lub Kosowa. 4. Nie naruszając innych przepisów niniejszego rozporzą­ dzenia, w szczególności art. 10, uwzględniając szczególną wraż­ liwość rynków rolnych i produktów rybołówstwa, jeśli przywóz produktów rolnych i rybołówstwa powoduje poważne zakłó­ cenia rynków wspólnotowych i ich mechanizmów regulacyj­ nych, Komisja może podjąć właściwe środki zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 2. Artykuł 4 Realizacja kontyngentów taryfowych na młodą wołowinę i cukier Komisja określa szczegółowe zasady realizacji kontyngentu tary­ fowego na młodą wołowinę zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

Komisja określa szczegółowe zasady realizacji kontyngentu tary­ fowego na produkty cukrownicze objęte pozycjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 5 Zarządzanie kontyngentami taryfowymi Kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.