Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 42

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 42

Strona 1 z 6
L 328/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 34 ust. 2 lit. b),


(4)

w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (2), i której wykładni dokonał Trybunał Spra­ wiedliwości Wspólnot Europejskich. W celu osiągnięcia porozumienia co do skutecznego rozwiązania, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań oraz zbędnych nakładów czasu i zasobów stosownych właściwych organów, powinny mieć miejsce bezpośrednie konsul­ tacje pomiędzy tymi organami. Takie skuteczne rozwią­ zanie może polegać przede wszystkim na skoncentro­ waniu postępowania karnego w jednym państwie człon­ kowskim na przykład w wyniku przeniesienia postępo­ wania. Może też polegać na jakimkolwiek innym rozwią­ zaniu, w tym w zakresie jego umiejscowienia w czasie, pozwalającym na skuteczne i rozsądne prowadzenie takiego postępowania na przykład poprzez przekazanie sprawy Eurojustowi, jeżeli właściwe organy nie są w stanie osiągnąć porozumienia. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię groma­ dzenia dowodów, na którą może wpłynąć prowadzenie równoległych postępowań. Jeżeli właściwy organ jednego z państw członkowskich ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że w innym państwie członkowskim toczy się równoległe postępo­ wanie karne wobec tej samej osoby w sprawie tych samych czynów, czego skutkiem może być prawomocne zakończenie tych postępowań w co najmniej dwóch państwach członkowskich, organ ten powinien nawiązać kontakt z właściwym organem drugiego państwa człon­ kowskiego. Stwierdzenie, czy istnieją uzasadnione powody, powinno należeć wyłącznie do organu nawią­ zującego kontakt. Takie uzasadnione powody mogą istnieć na przykład, jeżeli podejrzany lub oskarżony twierdzi – i podaje szczegółowe informacje – że w innym państwie członkowskim toczy się wobec niego równoległe postępowanie karne w sprawie tych samych czynów, lub jeżeli właściwy organ innego państwa członkowskiego kieruje stosowny wniosek o wzajemną pomoc prawną, z którego wynika, że może się toczyć równoległe postępowanie karne, lub jeżeli takiej informacji udziela organ policyjny.

uwzględniając inicjatywę Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Królestwa Szwecji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska postawiła sobie za cel utrzymanie i rozwijanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W myśl programu haskiego (1) w sprawie wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Euro­ pejskiej, który został zatwierdzony przez Radę Euro­ pejską na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2004 r., państwa członkowskie, chcąc sfinalizować złożony program środków mających wprowadzić w życie zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń sądo­ wych w sprawach karnych, powinny rozważyć prawo­ dawstwo o konfliktach jurysdykcji, po to by zwiększyć skuteczność ścigania przestępstw, a jednocześnie zagwa­ rantować odpowiednie wymierzanie sprawiedliwości. Środki przewidziane w niniejszej decyzji ramowej powinny służyć zapobieganiu sytuacjom, w których w różnych państwach członkowskich toczą się wobec tej samej osoby równoległe postępowania karne w sprawie tych samych czynów, czego skutkiem może być prawomocne zakończenie tych postępowań w co najmniej dwóch państwach członkowskich. Decyzja ramowa ma zatem zapobiegać naruszaniu zasady ne bis in idem, o której mowa w art. 54 Konwencji wykonaw­ czej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.