Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 20

Byczki i jałówki poniżej 1 roku Byczki w wieku 1–2 lat Jałówki w wieku 1–2 lat Byczki, w wieku dwóch lat i powyżej Jałówki, w wieku dwóch lat i powyżej Jałówki w wieku 2 lat i powyżej, które jeszcze się nie cieliły.

(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

L 329/14

3.02.06

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Krowy mleczne Krowy, które się cieliły (w tym te w wieku poniżej 2 lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji mleka do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa na produkty mleczarskie.


15.12.2009

3.02.99

Pozostałe krowy Krowy, które się cieliły (w tym te w wieku poniżej 2 lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt i których mleko nie jest prze­ znaczone do spożycia przez ludzi ani do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

3.03 3.03.1

Owce i kozy Owce (w każdym wieku) Zwierzęta domowe z gatunku Ovis aries.

3.03.01.01

Maciorki do dalszego chowu Maciorki i jarki dopuszczone do tryka.

3.03.01.99

Pozostałe owce Wszystkie owce, inne niż maciorki do dalszego chowu.

3.03.02

Kozy (w każdym wieku) Zwierzęta domowe należące do podgatunku Capra aegagrus hircus.

3.03.02.01

Samice do dalszego chowu Kozy, które już miały potomstwo i kozy pokryte.

3.03.02.99

Pozostałe kozy Wszystkie kozy, inne niż samice do dalszego chowu.

3.04

Trzoda chlewna Zwierzęta domowe z gatunku Sus scrofa domesticus.

3.04.01

Prosiaki o wadze do 20 kilogramów Prosiaki o wadze na ogół do 20 kilogramów.

3.04.02

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej Samice świń o wadze 50 kg i powyżej przeznaczone do celów hodowlanych, niezależnie od tego, czy prosiły się, czy też nie.

3.04.99

Pozostała trzoda chlewna Trzoda chlewna niewyszczególniona w innym miejscu.

3.05 3.05.01

Drób Brojlery Zwierzęta domowe gatunku Gallus gallus utrzymywane do produkcji mięsa.

3.05.02

Kury nioski Zwierzęta domowe gatunku Gallus gallus, które osiągnęły zdolność do składania jaj i są utrzymy­ wane dla produkcji jaj.

3.05.03

Pozostały drób Drób niewymieniony w pozycjach brojlery lub kury nioski.

3.05.03.01

Indyki (1) Zwierzęta domowe z gatunku Meleagris.

3.05.03.02

Kaczki (1) Zwierzęta domowe z gatunku Anas i Cairina moschata.

(1)  Niewymagane w 2010 r.

15.12.2009

PL 3.05.03.03 Gęsi (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/15

Zwierzęta domowe z gatunku Anser anser dom. 3.05.03.04 Strusie (1) Strusie (Struthio camelus). 3.05.03.99 3.06 Inny drób, gdzie indziej niewymieniony (1) Króliki, samice hodowlane Samice królików (gatunku Oryctolagus), które już miały potomstwo, do produkcji tuczonych królików. 3.07 Pszczoły Liczba uli zajętych przez pszczoły (Apis mellifera) trzymane do produkcji miodu. 3.99 Zwierzęta gospodarskie gdzie indziej niewymienione Wszelkie użytkowe zwierzęta gospodarskie gdzie indziej niewymienione w niniejszej sekcji.

IV.  MASZYNY I URZĄDZENIA 4.01 IV. (i) MASZYNY (1) Pojazdy silnikowe i maszyny wykorzystywane w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy poprze­ dzających dzień badania. 4.01.01 Maszyny należące wyłącznie do gospodarstwa Pojazdy silnikowe i maszyny stanowiące w dniu badania wyłączną własność gospodarstwa rolne­ go. 4.01.01.a Ciągniki czterokołowe, ciągniki gąsienicowe, nośniki narzędzi Wszystkie ciągniki posiadające przynajmniej dwie osie oraz inne pojazdy silnikowe wykorzys­ tywane jako ciągniki rolnicze. 4.01.01.b Kultywatory, maszyny do pielenia, redlice rotacyjne, kosiarki z napędem silnikowym Pojazdy silnikowe jednoosiowe lub bezosiowe wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie i uprawie winorośli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.