Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 20

4.01.01.c Kombajny zbożowe Maszyny służące do zbiorów i młócenia zboża, upraw proteinowych i nasion oleistych, na­ sion roślin strączkowych i traw itd., niezależnie od tego, czy są one samobieżne, ciągnięte przez ciągniki, czy zainstalowane na ciągnikach. 4.01.01.d Pozostałe w pełni zmechanizowane maszyny żniwne Maszyny inne niż kombajny zbożowe do ciągłych prac żniwnych buraków cukrowych, ziem­ niaków i roślin pastewnych, niezależnie od tego, czy są one samobieżne, ciągnięte przez cią­ gniki, czy zainstalowane na ciągnikach. 4.01.02 Maszyny, z których korzysta kilka gospodarstw Pojazdy silnikowe i maszyny wykorzystywane w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania, będące własnością: — — — — —


(1)  Niewymagane w 2010 r.

innego gospodarstwa rolnego (np. na mocy ustaleń o wzajemnej pomocy lub wynajęte od konsorcjum wynajmu maszyn), stowarzyszeń spółdzielczych, lub dwóch lub więcej gospodarstw rolnych, lub zespołu mechanizacyjnego, lub agencji świadczenia usług rolniczych.

L 329/16

PL 4.01.02.a 4.01.02.b 4.01.02.c 4.01.02.d 4.02 4.02.01

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ciągniki czterokołowe, ciągniki gąsienicowe, nośniki narzędzi Kultywatory, maszyny do pielenia, redlice rotacyjne, kosiarki z napędem silnikowym Kombajny zbożowe Pozostałe w pełni zmechanizowane maszyny żniwne IV. (ii) Urządzenia Urządzenia stosowane do produkcji energii odnawialnej według rodzaju źródła energii Urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji energii odnawialnej w okre­ sie 12 miesięcy kończącym się w dniu odniesienia, w którym badanie jest przeprowadzane dla ryn­ ku (podłączone do sieci) lub dla własnej produkcji rolnej (niepodłączone do sieci). Urządzenia znajdujące się na gruntach należących do gospodarstwa nie są uwzględniane, jeżeli rol­ nik nie zajmuje się produkcją energii na zasadzie inwestycji, ani na zasadzie czynnego udziału (tj. otrzymuje jedynie zapłatę za dzierżawę gruntów).

15.12.2009

4.02.01.01

Wiatr Urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji energii odnawialnej uzy­ skiwanej z wiatru. Energia wiatrowa jest energią kinetyczną wiatru wykorzystywaną do wytwarzania energii elek­ trycznej w turbinach wiatrowych. Pozycja obejmuje także bezpośrednią energię mechaniczną pochodzącą z wiatru.

4.02.01.02

Biomasa Urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji energii odnawialnej uzy­ skiwanej z biomasy. Biomasa jest organiczną stałą, płynną lub gazową, niekopalną substancją pochodzenia biolo­ gicznego wykorzystywaną do produkcji ciepła, energii elektrycznej lub paliw transportowych.

4.02.01.02.01

w tym biometan Urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji biogazu z bioma­ sy. Biogaz jest gazem składającym się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstającym w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy.

4.02.01.03

Energia słoneczna Urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji energii odnawialnej uzy­ skiwanej z promieniowania słonecznego. Promieniowanie słoneczne jest promieniowaniem wykorzystywanym do ogrzewania wody i generowania energii elektrycznej.

4.02.01.04

Energia wodna Urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji energii odnawialnej uzy­ skiwanej z energii wodnej. Energia wodna jest potencjalną i kinetyczną energią spadku wód przekształcaną w energię elektryczną przez hydroelektrownie. Pozycja uwzględnia także bezpośrednią energię mechaniczną pochodzącą z wody.

4.02.01.99

Inne rodzaje odnawialnych źródeł energii Wszelkie urządzenia wykorzystywane przez gospodarstwo rolne do produkcji energii odna­ wialnej niewymienione gdzie indziej w niniejszej sekcji.

15.12.2009

PL V.  SIŁA ROBOCZA 5.01

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.