Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 20

15.12.2009

5.01.02.04.b

Kształcenie zawodowe podjęte przez osobę kierującą gospodarstwem w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1) Kształcenie zawodowe jest to działanie szkoleniowe prowadzone przez osobę lub insty­ tucję szkoleniową, którego podstawowym celem jest nabycie nowych umiejętności zwią­ zanych z działalnością gospodarstwa lub działalnością bezpośrednio związaną z gospodarstwem lub rozwojem i ulepszaniem istniejących gospodarstw.

5.01.03

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika pracujący w gospodarstwie rolnym Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika, w tym małżonek, pracujący w gospodarstwie rol­ nym, ale niekoniecznie mieszkający w gospodarstwie. Ogólnie biorąc, członkami rodziny użytkownika są: współmałżonek, krewni wstępni lub zstępni (również drogą małżeństwa i adopcji) oraz bracia i siostry użytkownika lub jego/jej małżonka/małżonek. Dwie osoby żyjące ze sobą jak małżeństwo, ale nim niebędące, także są traktowane jak małżon­ kowie.


5.01.03.01

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika pracujący w gospodarstwie rolnym: mężczyźni — Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych).

5.01.03.02

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika pracujący w gospodarstwie rolnym: kobiety — Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych).

5.01.04

Pracownicy najemni stali Wszystkie osoby inne niż użytkownik i członkowie jego rodziny, pracujące w gospodarstwie rol­ nym i otrzymujące za to wynagrodzenie (pobory, płace, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze). Pracownicy najemni stali to osoby, które pracowały w podlegającym badaniu gospodarstwie każ­ dego tygodnia w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, niezależnie od długości tygodnia ro­ boczego. Włącza się również osoby pracujące na stałe przez część tego okresu, które nie były w stanie pra­ cować przez cały okres z następujących powodów: 1) specjalne warunki produkcji w gospodarstwie (na przykład gospodarstwa specjalizujące się w gruntowej uprawie oliwek, winogron lub owoców i warzyw, lub w tuczu bydła wypasane­ go na trawie i wymagające siły roboczej przez ograniczoną liczbę miesięcy); nieobecność w związku ze świętami, służbą wojskową, chorobą, wypadkiem lub śmiercią; rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w gospodarstwie (dotyczy również robotników, którzy w okresie 12 miesięcy przed dniem badania zaprzestali pracy w jednym gospodarstwie, aby rozpocząć pracę w innym gospodarstwie); całkowite wstrzymanie prac w gospodarstwie w wyniku zdarzeń o charakterze losowym (po­ wódź, pożar itp.).

2) 3)

4)

(1)  Niewymagane w 2013 r.

15.12.2009

PL 5.01.04.01

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pracownicy najemni stali: mężczyźni — Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych).

L 329/19

5.01.04.02

Pracownicy najemni stali: kobiety — Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych).

5.01.05

Pracownicy najemni dorywczy: mężczyźni i kobiety Osoby zatrudniane dorywczo to robotnicy, którzy w gospodarstwie rolnym nie pracowali w każ­ dym z tygodni 12-miesięcznego okresu poprzedzającego dzień badania z przyczyn innych niż po­ dane w punkcie „Pracownicy najemni stali”. Liczba dniówek przepracowanych przez pracowników najemnych dorywczych to każdy dzień pra­ cy długi na tyle, że robotnik otrzymuje zapłatę (płace, zyski lub inne płatności, w tym również płat­ ności w naturze) za całą dniówkę, w ciągu której wykonał pracę normalnie wykonywaną przez robotnika rolnego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Dni urlopu i choroby nie liczą się jako dniówki. Pełna dniówka to normalny dzień roboczy pracowników zatrudnionych na stałe w pełnym wy­ miarze godzin.

5.01.06

Całkowita liczba dniówek w pełnym wymiarze czasu pracy przepracowanych w gospo­ darstwie rolnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania, nieuwzględniona w poprzednich kategoriach, wykonywana w gospodarstwie rolnym przez osoby niezatrud­ nione bezpośrednio przez gospodarstwo rolne (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.