Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 20

6.01.01 Turystyka, wynajem pokoi i inna działalność związana z wypoczynkiem Wszelka działalność turystyczna, usługi noclegowe, pokazywanie gospodarstwa turystom lub innym grupom, sport, wypoczynek itp., przy których wykorzystywana jest powierzchnia, budynki lub inne za­ soby gospodarstwa. 6.01.02 Rękodzieło Produkty rękodzieła wytwarzane w gospodarstwie przez użytkownika albo członków jego rodziny, albo przez pracowników najemnych, pod warunkiem że wykonują oni także prace rolnicze, niezależnie od sposobu sprzedaży produktów. 6.01.03 Przetwórstwo produktów rolnych Wszelkie przetwórstwo w gospodarstwie podstawowego produktu rolnego na przetworzony produkt wtórny, niezależnie od miejsca wyprodukowania surowca – w gospodarstwie lub poza nim. Obejmuje to m.in. przetwórstwo mięsa, produkcję serów itp. Pozycja ta obejmuje wszelkie przetwórstwo produktów rolnych, chyba że przetwórstwo uznaje się za część działalności rolniczej. Wyłączone jest zatem przetwórstwo win i produkcja oliwy z oliwek, chyba że ilość skupionego wina lub oliwy z oliwek jest znaczna.


15.12.2009

6.01.04

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Produkcja energii odnawialnej Komercyjna produkcja energii odnawialnej, m.in. biogazu, biopaliw lub energii elektrycznej z elektrow­ ni napędzanych wiatrem, innym mechanizmem lub z surowców rolnych. Nie włącza się tu energii odnawialnej, produkowanej na potrzeby własne gospodarstwa.

L 329/21

6.01.05

Przetwórstwo drewna (np. piłowanie) Przetwórstwo drewna surowego w gospodarstwie z przeznaczeniem na cele rynkowe (piłowanie drew­ na itp.).

6.01.06

Akwakultura Produkcja ryb, raków itp. w gospodarstwie. Wyłączone są działania obejmujące tylko połowy.

6.01.07

Prace kontraktowe (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa) Prace kontraktowe z wykorzystaniem urządzeń należących do gospodarstwa, z rozróżnieniem na prace wykonywane w obrębie lub poza obrębem sektora rolnego, np. usuwanie śniegu, prace transportowe, utrzymanie krajobrazu, usługi rolnicze i środowiskowe itp.

6.01.07.01 6.01.07.02 6.01.08

Rolnicze (na rzecz innych gospodarstw) Nierolnicze Leśnictwo Prace w leśnictwie z wykorzystaniem siły roboczej gospodarstwa oraz maszyn i urządzeń gospodar­ stwa używanych do celów rolniczych.

6.01.99

Inne Pozostała działalność zarobkowa związana bezpośrednio z gospodarstwem, gdzie indziej niewymienio­ na.

6.02 6.02.01

VI. (ii) Znaczenie działalności zarobkowej innej niż rolnicza związanej bezpośrednio z gospodar­ stwem Procentowy udział w produkcji końcowej gospodarstwa rolnego Udział obrotów z działalności zarobkowej innej niż rolnicza, bezpośrednio związanej z gospodarstwem w obrotach gospodarstwa ogółem (w tym płatności bezpośrednie). Obroty z tytułu działalności zarobkowej innej niż rolnicza, związanej bezpośrednio z gospodarstwem Obroty gospodarstwa ogółem (działalność rolnicza i działalność zarobkowa inna niż rolnicza związana bezpośrednio z gospodarstwem) + płatności bezpośrednie

WSKAŹNIK =

VII.  WSPARCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 7.01 Korzystanie gospodarstwa z jednego z wymienionych poniżej środków wsparcia rozwoju ob­ szarów wiejskich w ciągu ostatnich trzech lat Należy zebrać informacje na temat ewentualnego korzystania przez gospodarstwo z jednego z wymie­ nionych poniżej środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ciągu ostatnich trzech lat zgodnie z pewnym zestawem norm i zasad określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 (1) lub, je­ śli ma zastosowanie, z najnowszym prawodawstwem. 7.01.01 Korzystanie z usług doradczych Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Korzystanie z usług doradczych. 7.01.02 Modernizacja gospodarstw rolnych Artykuł 26 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Modernizacja gospodarstw rolnych. 7.01.03 Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Zwiększanie wartości dodanej produktów rol­ nych i leśnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.