Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 20

(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

L 329/22

7.01.04

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym.

15.12.2009

7.01.05

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Uczestnictwo rolników w systemach jakości żyw­ ności.

7.01.06


Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w ramach Natury 2000 Artykuł 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Płatności dla obszarów Natura 2000.

7.01.07

Płatności związane z ramową dyrektywą wodną Artykuł 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

7.01.08

Płatności rolno-środowiskowe Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Płatności rolno-środowiskowe.

7.01.08.01

w tym płatności z tytułu rolnictwa ekologicznego Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Płatności rolno-środowiskowe i miejsce, w którym gospodarstwo prowadzi działalność rolniczą zgodnie z określonymi normami i za­ sadami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.

7.01.09

Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt Artykuł 40 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt.

7.01.10

Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Różnicowanie w kierunku działalności pozarol­ niczej.

7.01.11

Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką Artykuł 55 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005: Zachęcanie do prowadzenia działalności związa­ nej z turystyką.

(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/23

ZAŁĄCZNIK  III Definicje cech dla wspólnotowego badania metod produkcji rolnej

I.  METODY UPRAWY 1.01 Uprawa tradycyjna (pług lemieszowy lub pług talerzowy) Grunty orne uprawiane metodą tradycyjną, która obejmuje odwracanie gleby, zwykle przy użyciu pługu lemieszowego lub talerzowego, jako pierwszej czynności w ramach uprawy, po której następu­ je orka przy użyciu brony talerzowej. 1.02 Uprawa konserwująca (płytka orka) Grunty orne uprawiane metodą konserwującą (płytka orka) obejmującą czynności lub zestaw czynno­ ści, przy wykonywaniu których na powierzchni gleby pozostają rośliny (co najmniej 30 %) w celu zapobiegania erozji i zachowania wilgotności, zazwyczaj bez odwracania gleby. 1.03 Uprawa bezorkowa (siew bezpośredni) Grunty orne, których nie uprawia się pomiędzy zbiorem plonów a siewem.

II.  OCHRONA GLEBY 2.01 Pokrywa gleby zimą Sposób pokrycia gruntów ornych roślinami lub pozostałościami, lub brak pokrywy zimą. 2.01.01 Uprawy ozime Grunty orne, na których rośliny uprawne są wysiewane jesienią i rosną zimą (zwykłe uprawy ozi­ me, np. pszenica ozima), zwykle zbierane dla plonów lub używane do wypasania. 2.01.02 Uprawa okrywowa lub poplony Grunty orne, na których wysiewane są rośliny w celu zmniejszenia utraty gleby, składników od­ żywczych i środków ochrony roślin zimą lub w innym okresie, kiedy grunty nie byłyby wykorzy­ stane i narażone na straty. Znaczenie gospodarcze tych upraw jest małe, a głównym celem uprawy jest ochrona gleby i składników odżywczych. Są to uprawy zwykle zaorywane wiosną przed zasianiem następnej uprawy i niezbierane, ani też nieużywane do wypasu. 2.01.03 Pozostałości roślin Grunty orne pokryte zimą pozostałościami roślin i ścierniskiem z upraw poprzedniego sezonu. Po­ plony i uprawy okrywowe nie są uwzględniane. 2.01.04 Gleba niepokryta roślinnością Grunty orne zaorywane lub w inny sposób uprawiane jesienią i nieobsiane ani niepokryte żadnymi pozostałościami roślin zimą, niepokryte roślinnością do czasu wykonania czynności rolniczotechnicznych przygotowujących do siewu lub związanych z siewem w następnym okresie wiosen­ nym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.