Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 20

2.02 2.02.01 Płodozmian Część gruntów ornych wyłączonych z planowanego płodozmianu Grunty orne, na których te same rośliny są uprawiane przez 3 kolejne lata lub więcej i które nie stanowią części planowanego płodozmianu. Płodozmian polega na corocznej zmianie upraw na określonym polu według zaplanowanego wzo­ ru lub kolejności w następujących po sobie latach, tak aby te same gatunki roślin nie były upra­ wiane bez przerwy na tym samym polu. W przypadku prowadzenia tej samej uprawy w sposób ciągły stosuje się określenie monokultura.


L 329/24

PL III.  CECHY KRAJOBRAZU 3.01

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

Elementy linearne utrzymywane przez rolnika w ciągu ostatnich 3 lat Elementy linearne to stworzone przez człowieka rzędy drzew, krzaków lub krzewów, kamienne mury itp., które stanowią granicę pola.

3.01.a

Żywopłoty Rzędy krzaków lub krzewów tworzących żywopłot, czasami z rzędem drzew pośrodku.

3.01.b

Szpalery drzew Ciągły szpaler roślinności drzewiastej, zwykle tworzący granicę pól na gruntach rolnych lub wzdłuż dróg lub cieków wodnych.

3.01.c

Kamienne mury Stworzone przez człowieka konstrukcje z cegieł lub kamienia, np. mury z kamienia, bez zaprawy lub z zaprawą.

3.02 3.02.a 3.02.b 3.02.c

Elementy linearne utworzone w ciągu ostatnich 3 lat Żywopłoty Szpalery drzew Kamienne mury

IV.  WYPAS ZWIERZĄT 4.01 4.01.01 Wypas na terenie gospodarstwa Obszar będący pastwiskiem w ciągu roku odniesienia Całość obszaru pastwisk należących do gospodarstwa rolnego, dzierżawionych lub w inny sposób przypisanych do gospodarstwa, na których były wypasane zwierzęta w ciągu roku odniesienia. 4.01.02 Ilość czasu, jaką zwierzęta spędzają na otwartej przestrzeni na pastwisku Liczba miesięcy, w ciągu których zwierzęta były wypasane na pastwiskach należących do gospo­ darstwa rolnego, dzierżawionych lub w inny sposób przypisanych do gospodarstwa w ciągu roku odniesienia. 4.02 Wypas na gruntach wspólnego wypasu Grunty wspólne to grunty nienależące bezpośrednio do gospodarstwa rolnego, na których obowiązują wspólne prawa. Mogą się składać z pastwisk, ogrodów lub innych gruntów. Ogólnie rzecz biorąc, grunty wspólne to użytkowane użytki rolne należące do podmiotu publicznego (państwo, parafia itp.), w stosunku do których inna osoba może wykonywać prawa wspólne, i prawa te są zwykle wykonywane wspólnie z innymi. 4.02.01 4.02.02 Całkowita liczba zwierząt wypasanych na gruntach wspólnego wypasu Ilość czasu, jaką zwierzęta spędzają na gruntach wspólnego wypasu Liczba miesięcy, w ciągu których zwierzęta były wypasane na gruntach wspólnego wypasu w ciągu roku odniesienia.

V.  POMIESZCZENIA INWENTARSKIE 5.01 5.01.01 Bydło Obora stanowiskowa (uwięziowa) – z obornikiem i gnojówką Pomieszczenia inwentarskie, w których zwierzęta są zamknięte na swoich stanowiskach i nie mogą się swobodnie poruszać i w których nawóz jest zwykle usuwany mechanicznie poza budynek w po­ staci obornika lub gnojówki. 5.01.02 Obora stanowiskowa (uwięziowa) – z gnojowicą Pomieszczenia inwentarskie, w których zwierzęta są zamknięte na swoich stanowiskach i nie mogą się swobodnie poruszać i w których nawóz i uryna są odprowadzane do zbiornika pod podłogą, gdzie tworzą gnojowicę.

15.12.2009

5.01.03

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Obora wolnostanowiskowa – z obornikiem i gnojówką Pomieszczenia inwentarskie, w których zwierzęta mogą się swobodnie poruszać i w których na­ wóz jest zwykle usuwany mechanicznie poza budynek w postaci obornika lub gnojówki.

L 329/25

5.01.04

Obora wolnostanowiskowa – z gnojowicą Pomieszczenia inwentarskie, w których zwierzęta mogą się swobodnie poruszać i w których na­ wóz i uryna są odprowadzane do zbiornika pod podłogą, w którym tworzą gnojowicę, która może być wygarniana z betonowych korytarzy do zbiorników lub lagun, wraz z gnojowicą składowaną na zewnątrz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.