Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 20

5.01.99 5.02 5.02.01

Pozostałe Wszystkie rodzaje pomieszczeń inwentarskich, które nie pasują do powyższych opisów. Trzoda chlewna Na podłogach częściowo rusztowych Pomieszczenia inwentarskie, w których podłoga jest częściowo rusztowa, tzn. w części podłogi znajdują się płyty rusztowe, przez które nawóz i uryna są odprowadzane do zbiornika pod pod­ łogą, gdzie tworzą gnojowicę.

5.02.02

Na podłogach całkowicie rusztowych Pomieszczenia inwentarskie, w których podłoga jest całkowicie rusztowa, tzn. w podłodze znaj­ dują się płyty rusztowe, przez które nawóz i uryna są odprowadzane do zbiornika pod podłogą, gdzie tworzą gnojowicę.


5.02.03

Na podłożu ze ściółki (utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce) Pomieszczenia inwentarskie, w których podłoga jest pokryta grubą warstwą ściółki (słoma, torf, tro­ ciny lub inny podobny materiał wiążący nawóz i urynę), która jest usuwana w pewnych odstępach czasu, nawet co kilku miesięcy.

5.02.99 5.03 5.03.01

Pozostałe Wszystkie rodzaje pomieszczeń inwentarskich, które nie pasują do powyższych opisów. Kury nioski Na podłożu ze ściółki (utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce) Pomieszczenia, w których podłoga jest pokryta grubą warstwą ściółki (słoma, torf, trociny lub inny podobny materiał wiążący obornik i urynę), która jest usuwana w pewnych odstępach czasu, na­ wet co kilka miesięcy.

5.03.02 5.03.02.01

Klatki bateryjne (wszystkie rodzaje) Pomieszczenia, w których kury nioski są trzymane w klatkach, po jednej lub kilka w każdej. Klatka bateryjna z przenośnikiem taśmowym odchodów Klatki bateryjne, z których nawóz jest usuwany mechanicznie za pomocą przenośnika taśmo­ wego znajdującego się pod klatkami na zewnątrz budynku, gdzie tworzy obornik lub gno­ jówkę.

5.03.02.02

Klatka bateryjna, z głębokim, otwartym i wentylowanym zbiornikiem odchodów Klatki bateryjne, w których nawóz opada do głębokiego zbiornika pod klatkami, gdzie tworzy gnojowicę.

5.03.02.03

Klatka bateryjna z głębokim, zakrytym, napowietrzanym grawitacyjnie zbiornikiem odchodów Klatki bateryjne, w których nawóz opada na podłogę pod klatkami, gdzie tworzy obornik lub gnojówkę i jest regularnie usuwany mechanicznie.

5.03.99

Pozostałe Wszystkie rodzaje pomieszczeń inwentarskich, które nie pasują do powyższych opisów.

VI.  ZASTOSOWANIE NAWOZU 6.01 6.01.01 Użytkowane użytki rolne, na których stosuje się nawóz stały/obornik Ogółem Użytkowane użytki rolne w gospodarstwie ogółem, na których zastosowany został nawóz stały/obornik w roku odniesienia. 6.01.02 Z jednoczesnym przyorywaniem Użytkowane użytki rolne w gospodarstwie ogółem, na których zastosowany nawóz został mecha­ nicznie wprowadzony do gleby z wykorzystaniem technik umożliwiających jego jednoczesne przy­ orywanie.

L 329/26

6.02 6.02.01

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Użytkowane użytki rolne, na których stosuje się gnojowicę Ogółem Łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych w gospodarstwie, na których zastosowano gnojowicę w roku odniesienia.

15.12.2009

6.02.02

Z jednoczesnym przyorywaniem lub wstrzykiwaniem Łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych, na których zastosowana gnojowica została mechanicznie wprowadzona do gleby z wykorzystaniem technik umożliwiających jej jednoczesne przyorywanie lub na których gnojowica została bezpośrednio wstrzyknięta podczas jej stosowa­ nia.

6.03

Procentowy udział całkowitej ilości wytworzonego nawozu wywiezionego z gospodarstwa Ilość nawozu lub gnojowicy, która została sprzedana lub w inny sposób usunięta z gospodarstwa, ob­ liczona jako procentowy udział w całkowitej ilości nawozu i gnojowicy wytworzonych w gospodar­ stwie w roku odniesienia.

VII.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.