Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 20

L 329/10

2.01.11

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pozostałe uprawy na gruntach ornych Rośliny uprawne nieujęte gdzie indziej.

15.12.2009

2.01.12

Grunty ugorowane Wszystkie grunty orne włączone w system płodozmianowy, uprawiane lub też nie, ale nieprzezna­ czone do produkcji plonów w ciągu roku uprawy. Podstawową cechą charakterystyczną gruntów ugorowanych jest pozostawienie ich na odpoczy­ nek, zwykle na okres pełnego roku uprawy. Gruntem ugorowanym może być: 1) 2) 3) grunt niepokryty roślinnością, bez jakichkolwiek upraw; grunt pokryty roślinnością, która wyrosła w sposób naturalny i którą można wykorzystać jako paszę lub zaorać; grunt obsiany wyłącznie do produkcji zielonek (grunt ugorowany zielony).


Uwzględnione są wszystkie obszary gruntów ornych utrzymywane według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (1) lub, jeśli ma zastosowanie, najnowszym prawodawstwem, niezależnie od tego, czy są częścią sys­ temu płodozmianowego, czy też nie. 2.01.12.01 Grunty ugorowane bez dopłat Grunt ugorowany, za który nie są wypłacane żadne dopłaty ani pomoc finansowa. 2.01.12.02 Grunty ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo Grunt ugorowany, za który gospodarstwo jest uprawnione do otrzymywania pomocy finan­ sowej. 2.02 Ogrody przydomowe Obszary przeznaczone pod uprawę produktów rolnych, przeznaczonych do konsumpcji przez użyt­ kownika i jego gospodarstwo domowe, zwykle oddzielone od reszty gruntów rolnych i uznawane za ogrody przydomowe. Produkty pochodzące z tego obszaru gospodarstwo sprzedaje tylko okazjonalnie. Wszystkie obszary, z których produkty są stale sprzedawane na rynku, przynależą do innych pozycji, nawet jeśli część pro­ duktów jest konsumowana przez użytkownika i jego gospodarstwo domowe. 2.03 Trwałe użytki zielone Grunt wykorzystywany w sposób ciągły (przez przynajmniej pięć lat) do uprawy bylin paszowych, za­ równo uprawnych (sianych, jak również zasianych naturalnie, niewłączony do systemu płodozmianu w gospodarstwie. Takie grunty można wykorzystywać jako tereny do wypasu lub kosić porastającą je roślinność na ki­ szonki lub siano lub wykorzystywać ją do produkcji energii odnawialnej. 2.03.01 Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu Trwałe pastwiska i łąki na glebach średniej lub dobrej jakości. Obszary te można normalnie wyko­ rzystywać do intensywnego wypasu. 2.03.02 Nieuprawiane tereny do wypasu Niskourodzajne trwałe użytki zielone, zwykle na glebach niskiej jakości, na przykład w terenie pa­ górkowatym i na dużych wysokościach, na ogół nienawożone, nieuprawiane, bez dosiewów i dre­ nażu. Obszary te można normalnie wykorzystywać do intensywnego wypasu i normalnie nie są one ko­ szone lub są koszone ekstensywnie; nie są one w stanie wykarmić większej populacji zwierząt. 2.03.03 Trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji i objęte dopłatami Trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 lub, jeśli ma zastosowanie, z najnowszym prawodawstwem, są utrzymywane we­ dług zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, kwalifikują się do objęcia ich do­ płatami.

(1)  Dz.U. L. 270 z 21.10.2003, s. 1.

15.12.2009

2.04

PL Uprawy trwałe

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/11

Uprawy nieuprawiane w systemie płodozmianu, inne niż trwałe użytki zielone, które zajmują glebę przez długi okres i przynoszą plony przez wiele lat. 2.04.01 Sady i plantacje roślin jagodowych Obszary zawierające drzewa, krzaki i wieloletnie zarośla jagodowe inne niż truskawkowe przezna­ czone do produkcji owoców. Sady mogą być typu ciągłego z minimalnymi odstępami między drze­ wami lub typu nieciągłego z dużymi odstępami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.