Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1

Strona 1 z 20
15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  1166/2008 w  sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

sztuk dużych do wykorzystania w  badaniach struktury gospodarstw rolnych oraz badania metod produkcji rolnej. Dla zachowania porównywalności, terminy zawarte w liś­ cie cech objętych badaniem muszą być rozumiane i stoso­ wane w sposób jednolity na terenie całej Wspólnoty. Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 konieczne jest przyjęcie definicji cech objętych badaniem, które mają być stosowane w  kontekście struktury gospo­ darstw rolnych. Zgodnie z  art.  11 ust.  7 rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 konieczne jest przyjęcie definicji cech obję­ tych badaniem, które mają być stosowane w  kontekście badania metod produkcji rolnej. Decyzja Komisji 2000/115/WE z dnia 24 listopada 1999 r. odnosząca się do definicji cech charakterystycznych, listy produktów rolnych, wyjątków od definicji oraz regionów i okręgów, odnoszących się do badań statystycznych w za­ kresie struktury gospodarstw rolnych (2) wdraża rozporzą­ dzenie Rady (EWG) nr  571/88 (3). Właściwe jest zastąpienie decyzji niniejszym rozporządzeniem. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr  571/88 (1), w szczególności jego art. 2 lit. b) oraz art. 7 ust. 4 i art. 11 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Rozporządzenie (WE) nr  1166/2008 ustanawia nowe ramy tworzenia porównywalnych statystyk wspólnoto­ wych dotyczących struktury gospodarstw rolnych oraz ba­ dania metod produkcji rolnej. Wykorzystanie współczynników dotyczących sztuk du­ żych, zamiast faktycznej liczby zwierząt, umożliwia sumo­ wanie poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich do celów porównawczych. Współczynniki dotyczące sztuk dużych powinny opierać się na wspólnym zbiorze wartości, aby zapewnić na obsza­ rze całej Wspólnoty porównywalność pod względem sto­ sowania wymogów dotyczących zakresu badań i wymogów dokładności. Zgodnie z art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 konieczne jest przyjęcie współczynników dotyczących

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(1)  Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.

(2)  Dz.U. L 38 z 12.2.2000, s. 1. (3)  Dz.U. L 56 z 2.3.1988, s. 1. (4)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

L 329/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 3 Definicje cech dla wspólnotowego badania metod produkcji rol­ nej określone są w załączniku III. Artykuł 4 Decyzja 2000/115/WE traci moc. Artykuł  5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Współczynniki dotyczące sztuk dużych, w odniesieniu do stoso­ wania wymogów dotyczących zakresu badań i wymogów dokład­ ności, dla wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych oraz badania metod produkcji rolnej, zostały określone w załącz­ niku I. Artykuł 2 Definicje cech dla wspólnotowego badania struktury gospodar­ stw rolnych określone są w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.