Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 25

Jednak w przypadku osoby, która w ciągu tygodnia pracuje z dala od domu i powraca na weekend do domu, w którym zamieszkuje z rodziną, za miejsce zamieszkania uznaje się dom, w którym osoba zamieszkuje z ro­ dziną, niezależnie od tego, czy jej miejsce pracy znajduje się gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą. W przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w okresie trwania zajęć szkolnych prze­ bywają z dala od domu, za miejsce zamieszkania uznaje się ich dom rodzinny, niezależnie od tego, czy naukę odby­ wają oni gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą. W przypadku studentów wyższych uczelni, którzy w okresie trwania zajęć przebywają z dala od domu, za miejsce za­ mieszkania uznaje się miejsce ich pobytu w okresie trwania zajęć, niezależnie od tego, czy jest to instytucja (np. dom studencki), czy lokal prywatny, a także od tego, czy naukę odbywają oni gdzie indziej w tym samym kraju, czy za gra­ nicą. Na zasadzie wyjątku, jeśli miejsce odbywania nauki znajduje się w  tym samym kraju, wówczas za miejsce za­ mieszkania można uznać dom rodzinny. Instytucję uznaje się za miejsce zamieszkania wszystkich osób ją zamieszkujących, które w momencie przeprowadza­ nia spisu zamieszkiwały lub prawdopodobnie będą zamieszkiwać w niej przez okres 12 miesięcy. Do osób odbywających obowiązkową służbę wojskową oraz członków sił zbrojnych mieszkających w koszarach lub obozach wojskowych ma zastosowanie ogólna zasada dotycząca miejsca, w którym osoba zazwyczaj spędza czas prze­ znaczony na odpoczynek. W przypadku osób bezdomnych lub pozbawionych dachu nad głową, koczowników, włóczęgów lub osób niemają­ cych stałego zamieszkania, za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce spisania. W przypadku dziecka, które zamieszkuje naprzemiennie w dwóch miejscach (np. jeśli rodzice dziecka są rozwiedzeni), za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce, w którym dziecko spędza większość czasu. Jeśli dziecko spędza jednakową ilość czasu u każdego z rodziców, za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce, w którym dziecko znajduje się w dniu krytycznym spisu.


b)

c)

d)

e)

f)

g)

Na podstawie definicji miejsca zamieszkania, osoby zamieszkujące w miejscu spisywania, ale które w momencie przepro­ wadzania spisu są lub będą nieobecne w tym miejscu przez okres krótszy niż rok, są uznawane za czasowo nieobecne i wli­ czane do ludności ogółem. W  odróżnieniu od opisanego przypadku, osoby, które mieszkają lub będą mieszkać poza miejscem spisywania przez jeden rok lub dłuższy okres, nie są uznawane za czasowo nieobecne i w związku z tym są wy­ łączane z ludności ogółem. Jest to niezależne od czasu trwania ewentualnych odwiedzin tych osób u rodziny. Osoby spisane, lecz nie spełniające kryteriów pozwalających uznać miejsce spisania za ich miejsce zamieszkania, tj. osoby, które nie mieszkają lub nie będą mieszkać w miejscu spisania przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy, uznaje się za cza­ sowo obecne i w związku z tym nie są one wliczane do ludności ogółem, zamieszkującej w danym miejscu.

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Obszar geograficzny (1) GEO.N. GEO.L. GEO.M. GEO.H.

L 329/31

0. x.

Ogółem (na terytorium danego państwa członkowskiego) Wszystkie regiony NUTS 1 w danym państwie członkowskim x.x. Wszystkie regiony NUTS 2 w danym państwie członkow­ skim x.x.x. Wszystkie regiony NUTS 3 w danym państwie członkowskim x.x.x.x. Wszystkie regiony LAU 2 w danym pań­ stwie członkowskim

0.

0. x. x.x.

0. x. x.x. x.x.x.

0. x. x.x. x.x.x. x.x.x.x.

(1) Kody „x.”, „x.x.” i „x.x.x.” według klasyfikacji NUTS; kod „x.x.x.x.” według klasyfikacji LAU, obowiązującej dla danego państwa członkow­ skiego w dniu 1 stycznia 2011 r. Oznaczenie „N” określa poziom podziału odpowiadający krajowi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 1 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.