Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 3

Strona 3 z 25

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Obszar geograficzny” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odno­ szących się do osób (miejsce zamieszkania). Mogą również być stosowane do podziału regionalnego wszelkich grup, do któ­ rych nie odnosi się temat „Miejsce zamieszkania” ani temat „Lokalizacja miejsca pracy”. Na potrzeby podziału zmiennej „Obszar geograficzny” stosuje się obowiązujące w dniu 1 stycznia 2011 r. wersje klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) oraz klasyfikacji lokalnych jednostek administracyjnych (LAU). Temat:  Lokalizacja miejsca pracy Lokalizacja miejsca pracy oznacza obszar geograficzny, w którym obecnie pracująca osoba wykonuje pracę. W przypadku osób pracujących przeważnie w domu, miejscem pracy jest miejsce zamieszkania. Termin „praca” odnosi się do pracy wykonywanej w charakterze „osoby pracującej” zgodnie z jej definicją w temacie „Bieżąca aktywność ekonomicz­ na”. Sformułowanie „osoby przeważnie pracujące w domu” oznacza osoby spędzające całość lub większą część czasu pracy w domu, a mniejszą część czasu pracy poza domem lub nie pracujące w ogóle poza domem.


Lokalizacja miejsca pracy (1) LPW.N. LPW.L.

0. 1.

Ogółem Na terytorium danego państwa członkowskiego 1.x. Wszystkie regiony NUTS 1 w danym państwie członkowskim 1.x.x. Wszystkie regiony NUTS 2 w danym państwie członkowskim

0. 1.

0. 1. 1.x. 1.x.x.

2. 3.

1

Poza terytorium danego państwa członkowskiego Nie dotyczy (nie pracuje)

2. 3.

2. 3.

( ) Kody „1.x.” i „1.x.x.” według klasyfikacji NUTS; obowiązującej dla danego państwa członkowskiego w dniu 1 stycznia 2011 r. Oznaczenie „N” określa poziom podziału odpowiadający krajowi.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Lokalizacja miejsca pracy” służą do podziału wszelkich grup i podgrup od­ noszących się do osób. Na potrzeby podziału w ramach tematu „Lokalizacja miejsca pracy” stosuje się obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 r. wer­ sję klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS). Temat:  Miejscowość Miejscowość definiuje się jako wyodrębnione skupisko ludności, stanowiące obszar określany przez ludność mieszkającą w sąsiadujących ze sobą lub przylegających do siebie budynkach. Budynki takie mogą: a) b) c) tworzyć ciągły obszar zabudowany o wyraźnie rozpoznawalnym układzie ulic; lub nie będąc częścią opisanego obszaru zabudowanego, stanowić skupisko budynków, do którego jednoznacznie przy­ pisana jest uznawana lokalnie nazwa miejscowa; lub nie spełniając żadnego z wymienionych dwóch kryteriów, stanowić grupę budynków, z których żaden nie jest odda­ lony od najbliższego budynku sąsiadującego o więcej niż 200 metrów.

Na potrzeby powyższej definicji nie uznaje się pewnych kategorii użytkowania terenu za przerwanie ciągłości obszaru za­ budowanego. Kategorie te obejmują: budynki i obiekty przemysłowe i handlowe, parki publiczne, place zabaw i ogrody, boi­ ska do piłki nożnej i inne obiekty sportowe, rzeki, nad którymi przerzucone są mosty, linie kolejowe, kanały, parkingi i inne obiekty infrastruktury transportowej, cmentarze.

L 329/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

Regiony LAU 2 zamieszkane przez mniej niż 2 000 osób mogą być uznane za jedną miejscowość. Mieszkańców miejscowości definiuje się jako osoby mające miejsce zamieszkania w tej miejscowości. Osobno stojący budynek przypisuje się do kategorii odpowiadającej liczbie osób mających miejsce zamieszkania w  tym budynku.

Wielkość miejscowości LOC.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ogółem 1 000 000 i więcej mieszkańców 500 000 - 999 999 mieszkańców 200 000 - 499 999 mieszkańców 100 000 - 199 999 mieszkańców 50 000 - 99 999 mieszkańców 20 000 - 49 999 mieszkańców 10 000 - 19 999 mieszkańców 5 000 - 9 999 mieszkańców 2 000 - 4 999 mieszkańców 1 000 - 1 999 mieszkańców 500 - 999 mieszkańców 200 - 499 mieszkańców poniżej 200 mieszkańców

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 1 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.